Na seznam dotazů

Název dotazu: Dotace na pořízení více majetku
Zadáno: 17.11.2014 10:33
Otázka: Společnost s ručením omezeným obdržela dotaci na výrobní stroje, a to ve výši 40 % způsobilých výdajů (absolutní částka dotace, dle rozhodnutí, může činit nejvýše 20 mil. Kč)
Skutečné celkové výdaje za stroje však činily 61,6 mil. Kč., na bankovní účet společnost obdržela v souladu s podmínkami částku 20 mil. Kč.
Jakým způsobem provést propočet pořizovací ceny jednotlivých strojů, aby byla správně stanovena pořizovací cena pro daňové odpisování, jelikož nelze využít procentní poměr 40:60 a jednotlivé stroje jsou zařazeny do různých odpisových skupin?
Odpověď: Vstupní cena hmotného majetku se dle § 29 odstavec 1) zákona o daních z příjmů snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu. V daném případě tazatel obdržel dotaci na nákup několika strojů. Pro stanovení vstupní ceny jednotlivých majetků je nutno dotaci rozdělit. Zákon o daních z příjmů způsob rozdělení dotace na jednotlivé majetky nestanoví. Je na poplatníkovi, aby zvolil vhodný poměr, který bude schopen před správcem daně obhájit.
Společnost obdržela dotaci ve výši 20 mil Kč, přičemž celková hodnota strojů je 61,6 mil Kč. Dotace tedy činila 32,47% celkových výdajů vynaložených na pořízení strojů. Tento poměr lze využít ke stanovení vstupní ceny jednotlivých strojů. Vstupní cena každého jednotlivého stroje se sníží o poměrnou část krytou dotací ve výši 32,47%.