Na seznam dotazů

Název dotazu: Součásti pořizovací ceny stavby
Zadáno: 15.9.2014 21:14
Otázka: Společnost s ručením omezeným z důvodu přístavby nové části výrobní haly musela přemístit výrobu do pronajatých prostor.
Stanou se práce s tímto spojené - demontáže, stěhování a zpětné montáže strojů, nájem dočasných prostor - součástí pořizovací ceny přístavby?
Podle našeho názoru ano, protože se jedná o práce vynucené novou přístavbou. Je náš názor správný a oprávněný?
Odpověď: Náklady, které jsou a které nejsou součástí ocenění dlouhodobého majetku, vymezuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. v § 47. Do vstupní ceny se zahrnují zejména náklady na:
• přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
• úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
• odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
• průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
• licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
• vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
• náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
• úhradu podílu na
o oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,
o účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,
o účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,
• úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,
• zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
• zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů,
• právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby
Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení naopak nejsou zejména:
• opravy a údržba
• náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,
• kursové rozdíly,
• smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
• nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
• náklady na zaškolení pracovníků,
• náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
• náklady na biologickou rekultivaci,
• náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
Výčet nákladů, které se zahrnují i které se nezahrnují do ceny pořizovaného majetku, uvedený v § 47 není taxativní. Jedná se pouze o příklady položek zahrnovaných do ceny majetku. V uvedených výčtech nejsou náklady na dočasné přemístění výroby uvedeny. Svých charakterem odpovídají spíše položkám, které se do vstupní ceny nezahrnují a které jsou provozním nákladem účetní jednotky.