Na seznam dotazů

Název dotazu: Reinvestiční odpočet - datum vyřazení
Zadáno: 16.7.2014 09:41
Otázka: S. r. o. bude prodávat stroj, u kterého uplatňovala odpočet reinvestiční položky po částech, naposledy v roce 2011. Nevím, co je rozhodující datum pro vyřazení majetku - datum podepsání kupní smlouvy, datum převzetí stroje nebo datum zaplacení? Pokud se podepíše smlouva v roce 2014 s výhradou přechodu vlastnictví až po úplném zaplacení, kupující zaplatí v roce 2014 zálohu, v roce 2015 převezme stroj a doplatí cenu, bude se vracet reinvestiční položka? Nebo je třeba počkat i s podpisem smlouvy do roku 2015? Prosím o radu, jak optimalizovat načasování prodeje.
Odpověď: Zákon o daních z příjmů ve znění účinném do konce roku 2004 umožňoval v § 34 odstavec 3 odečíst od základu daně částku 10 i více procent pořízeného majetku. Tzv. reinvestiční odpočet.
Pro uplatnění nároku na odpočet, který vznikl do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2004, i pro zánik tohoto nároku na odpočet, se použijí ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 3. a § 34 odst. 3 až 10 a 12 tohoto zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2004. To znamená, že odpočet, na který vznikl nárok do 31. 12. 2004 a nebylo jej možno uplatnit z důvodu, že byla vykázána daňová ztráta, lze celý nebo jeho zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ daně snížený o daňovou ztrátu.
Tazatel uvádí, že uplatňoval reinvestiční odpočty až do roku 2011, proto předpokládám, že se o tento případ jedná a nárok na zachování odpočtu je nutno stále posuzovat dle znění zákona o daních z příjmů účinném do konce roku 2004.
Nárok na odpočet mimo jiné také zanikal, pokud došlo do 36 měsíců následujících po konci zdaňovacího období, za které byly odpočet nebo jeho část uplatněny,
• k vyřazení majetku z evidence u poplatníka (s výjimkou vyřazení v důsledku škody způsobené živelní pohromou)
• převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění závazku převodem práva na věřitele
• k pronájmu majetku.
Při zániku nároku na odpočet byl poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření o uplatněný odpočet v tom zdaňovacím období, kdy tento nárok zanikl.

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na reinvestiční odpočet zůstane zachován, pokud dojde k vyřazení stroje až v roce 2015. Důvodem pro vyřazení majetku je přechod vlastnického práva, které u movitých věcí obvykle přechází převzetím věci. V případě, kdy kupující uhradí v roce 2014 pouze zálohu a vlastnické právo přejde na kupujícího v roce 2015 při zaplacení, budou podmínky pro zachování reinvestičního odpočtu splněny.