Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti v obchodním majetku na splátky
Zadáno: 27.6.2014 14:12
Otázka: Podnikatel, fyzická osoba s příjmy podle § 7, vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje.
Podnikatel prodal v roce 2013 budovu.
Budovu koupil v roce 2006, zařadil do obchodního majetku, v letech 2006 - 2013 používal k podnikání a uplatňoval daňové odpisy.
V kupní smlouvě je dohodnuto, že kupující uhradí kupní cenu formou splátek v letech 2014 - 2016.
Prodávající podnikatel nemá za rok 2013 žádné příjmy z prodeje nemovitosti.
Jak uplatnit zůstatkovou cenu prodané nemovitosti v daňovém přiznání?
1) celou zůstatkovou cenu uplatnit v roce 2013 jako položku snižující ZD § 7 - ř. 106 DP?
2) zůstatkovou cenu uplatňovat postupně v následujících letech maximálně do výše příjmu obdrženého v daném roce?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů osvobozuje příjem z prodeje nemovitostí po uplynutí pětileté lhůty od vyřazení z obchodního majetku. Podmínka pro osvobození od daně z příjmu není v daném případě splněna, a příjem po odpočtu výdajů je nutno zahrnout do základu daně.
Výdajem bude dle § 24 odstavec 2 písmeno b) bod 2) zákona o daních z příjmů zůstatková cena prodaného hmotného majetku.
Obecně je základem daně podnikatele, který vede daňovou evidenci rozdíl příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje jsou do základu daně zahrnovány okamžiku jejich vynaložení. Neuplatňuje se zde akruální princip známý z podvojného účetnictví.
Zůstatková cena prodané stavby bude do výdajů uplatněna v roce prodeje nemovitosti a splátky kupní ceny budou zahrnovány do základu daně při jejich obdržení v následujících letech.
Jiný režim se uplatní u prodeje pozemku. Dle § 24 odstavec 2 písmeno t) bod 5 lze u fyzické osoby uplatnit pořizovací cenu každého jednotlivého pozemku pouze do výše příjmů z prodeje. Podnikatel uplatní výdaje na nákup pozemku (na rozdíl staveb) až v roce kdy obdrží splátky kupní ceny.