Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej darované nemovitosti
Zadáno: 13.4.2014 12:25
Otázka: Manžel koupil nemovitost (rekreační chatu) v roce 2005, v době, kdy ještě nebylo uzavřeno manželství. Po dvou letech se oženil a v roce 2009 tuto nemovitost daroval své manželce.
Manželka prodává nemovitost v roce 2013. V manželství není rozdělen majetek, je ve společném jmění manželů. Bude manželka zdaňovat příjem z prodeje chaty nebo se na ni vztahuje osvobození dle § 4 DzP? Chata nesloužila jako bydliště.
Odpověď: Příjem z prodeje nemovitých věcí, je osvobozen dle § 4 odstavec 1 písmeno b) zákona o daních z příjmů za podmínky, že doba mezi nabytím a prodejem vlastnického práva přesáhne dobu 5 let. Zákon umožňuje do doby 5ti let započítat i dobu vlastnictví manžela, ale pouze v případě, kdy vlastnictví přechází děděním. U nabytí nemovité věci darem, není možno dobu vlastnictví manžela započítat. Z dotazu vyplývá, že manželka nabyla vlastnictví v roce 2009 a nemovitost prodala v roce 2013. Pětiletá lhůta splněna nebyla a příjem získaný z prodeje bude předmětem daně z příjmů. Příjem musí být uveden na daňovém přiznání jako ostatní příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů.
Základem daně, bude příjem, sníženy o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. U příjmů z prodeje darovaného majetku se za výdaj považuje cena stanovená dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí (darování). Výdajem je také daň z nabytí nemovitých věcí, pokud je zaplacená poplatníkem.
Jsou-li výdaje vyšší než příjem, ke ztrátě se nepřihlíží.