Na seznam dotazů

Název dotazu: Ekonomická činnost v Belgii
Zadáno: 29.5.2004 11:56
Otázka: Naše firma, plátce DPH v ČR, kupuje zboží uložené ve skladě v Belgii od německé firmy, subjektu zaregistrovaného jako plátce DPH mimo jiné i v Belgii. Naše firma prodává toto zboží našemu odběrateli, českému subjektu, plátci DPH v ČR. Ten zboží prodává konečnému zákazníkovi, lotyšské firmě registrované jako plátce DPH v Lotyšsku.
Problém je v tom, že zboží leží po celou dobu ve skladě v Belgii, je dopravováno až lotyšskou firmou z Belgie přímo do Lotyšska. Z hlediska naší firmy tedy není splněna podmínka pro intrakomunitární plnění, fyzická přeprava zboží k nám jako kupujícímu od německé firmy. Jaký dopad bude mít tato skutečnost z hlediska DPH? Jinými slovy, jaká by měla být DPH na faktuře od našeho německého dodavatele a jaká na faktuře našemu českému odběrateli? Měli bychom se registrovat v souvislosti s tímto případem jako plátci DPH v Belgii?
Odpověď: Předmětem daně z přidané hodnoty v tuzemsku je dle § 2 zákona č. 235/2004 Sb. :
• dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
• pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,
• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Z tohoto vymezení vyplývá, že ekonomická činnost vyvíjená na území jiného členského státu nemá dopady na uplatňování daně z přidané hodnoty v tuzemsku. Společnost tazatele se bude muset řídit belgickým právem. V případě překročení obratu, který stanovuje belgický zákon o dani z přidané hodnoty, bude mít společnost povinnost se v Belgii zaregistrovat jako plátce. V tomto případě bych doporučovat navázat spolupráci s belgickou daňovou kanceláří.