Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisový plán - účetní odpisy
Zadáno: 13.4.2014 12:31
Otázka: Jsme střední škola, zřízená krajem.
Odpisujeme majetek takto: odpisový plán dle odpisových skupin určil zřizovatel od 1. 1. 2013. Používáme na nový majetek pořízený po 1. 1. 2013.
Majetek pořízený do 31. 12. 2012 odpisujeme dále stejně jako před 1. 1. 2013 nic jsme neměnili. Museli jsme stanovit zbytkovou hodnotu 5 % z pořizovací ceny. Tu pak rozpočítáme na tolik let, po kolik si myslíme, že bude majetek používán a každý rok přehodnocujeme, a když tak upravíme odpisový plán. Prý se majetek musí odpisovat po celou dobu, co se používá. Postupujeme takto správně?
Odpověď: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost, přičemž se vztahuje na subjekty uvedené v § 1 odstavec 2 tohoto zákona, které jsou účetními jednotkami, tedy i na příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.
Podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. účetní jednotky, které hospodaří s majetkem územně samosprávných celků, o něm účtují a odepisují v souladu s účetními metodami. Pokud tedy územní samosprávný celek, jako zřizovatel, předal svůj majetek své příspěvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, tato příspěvková organizace hospodaří s majetkem územního samosprávného celku. To znamená, že příspěvková organizace tento majetek eviduje na svých majetkových účtech, účtuje o něm a účetně jej odepisuje. Odpisy jsou podle odpisového plánu určeného zřizovatelem zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace (§ 31 odstavec 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Povinnost sestavovat odpisový plán vyplývá z § 28 odstavec 6 zákona o účetnictví. Zákon o účetnictví přikazuje sestavit odpisový plán jako vnitropodnikovou směrnici, ve které upraví pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku. V této směrnici by měla být pro jednotlivé skupiny majetku stanovena předpokládaná doba ekonomické životnosti, která může být vztažena buď k času (časový odpis) nebo k výkonu (výkonový odpis). Majetek se podle českých účetních předpisů odpisuje do výše jeho ocenění v účetnictví, což znamená, že se postupně do nákladů přenese formou odpisů celá jeho účetní hodnota (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady).
Dle bodu 4. 3 Českého účetního standardu 710 vyjadřují odpisy dlouhodobého majetku trvalé snížení jeho hodnoty. Přesný postup odepisování je pak stanoven v Českém účetním standardu č. 708.
Dle bodů 6.1 a 6.2. ČUS 708 se dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání. Pokud účetní jednotka zjistí, například při inventarizaci dlouhodobého majetku, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, zejména v souvislosti s technickým zhodnocením, zohlední tuto skutečnost při úpravě odpisového plánu.
Z výše uvedených ustanovení zákona vyplývá, že odpisový plán zvolený zřizovatelem je v souladu se zákonem.