Na seznam dotazů

Název dotazu: Osvobození od daně z příjmu při prodeji rodinného domu.
Zadáno: 21.2.2014 15:12
Otázka: Prodej rodinného domu, ve kterém měl občan bydliště po dobu kratší než 2 roky před uskutečněním prodeje – prokazatelné náklady 1,1 mil. Kč (z toho 700 000 Kč pozemek, 400 000 Kč náklady na projekt a dům), prodejní cena 2 mil. Kč. Základ pro výpočet daně z příjmů bude 900 000 Kč. Občan použije v průběhu následujícího jednoho roku částku 900 000 Kč k úhradě ceny stavebního pozemku na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Částku 900 000 Kč je občan povinen uhradit při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Podmínka zahájení stavby do čtyř let bude splněna. Teprve po kolaudaci stavby bude uzavřena kupní smlouva na stavební pozemek a proveden vklad pozemku do katastru nemovitostí. Může občan v popsaném případě uplatnit osvobození od daně z příjmů dle § 4, odst. 1 Zákona o dani z příjmů?
Odpověď: Podmínky pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu od daně stanovuje zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1.

Příjem je osvobozen pokud:

doba vlastnictví domu přesáhla 5 let

nebo

prodávající měl v rodinném domu bydliště bezprostředně před prodejem po dobu delší než 2 roky

nebo

prodávající použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby

Z dotazu vyplývá, že první dvě podmínky nebyly splněny, proto v úvahu přichází pouze osvobození dle § 4 odstavec 1 písmeno u), které umožňuje osvobodit příjem z prodeje rodinného domu včetně souvisejícího pozemku v případě, že získané prostředky budou použity na uspokojení bytové potřeby.

Pojem „uspokojení bytové potřeby“ upravuje zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 3. Dle uvedeného ustanovení se za uspokojení bytové potřeby považuje také výstavba a koupě rodinného domu nebo koupě pozemku pro výstavbu domu. Pokud mají být splněny podmínky pro osvobození příjmu z prodeje, musí být nová nemovitá věc pořízena nejpozději do jednoho roku následujícím po roce, ve kterém poplatník příjem obdržel.

V případě, že byla uzavřena pouze smlouva o smlouvě budoucí, nejsou podmínky pro osvobození příjmu splněny a poplatník bude mít povinnost příjem uvést na daňové přiznání a zisk z prodeje zdanit.