Na seznam dotazů

Název dotazu: Osvobození příjmu z prodeje bytu
Zadáno: 21.2.2014 15:09
Otázka: Je možno, pokud byl pořízen byt za účelem dalšího bydlení, aby rekonstrukce tohoto bytu přesahovala z roku 2013 do roku 2014, kde bude ukončena? Jakým způsobem se toto dá na vědomí FÚ?
Odpověď: Z položené otázky se lze domnívat, že tazatel prodal rodinný dům nebo byt. Příjem z prodeje nemovité věci nebyl osvobozen dle § 4 odstavec 1 písmena a) ani dle písmena b).

Dle toho ustanovení jsou osvobozeny příjmy z prodeje nemovité věci, které prodávající vlastnil více jak 5 let, případně v rodinném domě nebo bytě měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Dotaz se patrně týká osvobození příjmu dle § 4 odstavec 1 písmeno u), dle kterého jsou osvobozeny příjmy z prodeje rodinného domu případně bytu, ve kterém prodávající měl bezprostředně před prodejem bydliště po dobu kratší než 2 roku.

Příjem bude osvobozen, pokud prostředky získané z prodeje poplatník použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž příjem poplatník přijal. Příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající příjmu vynaložil na obstarání bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením.

Poplatník má povinnosti oznámit příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu do konce zdaňovacího období, ve kterém příjem obdržel.

Za použití prostředků na uspokojení bytové potřeby považuje zákon o daních z příjmů v § 15 odstavec 3 písmeno f) také, pokud je příjem z prodeje vynaložen na rekonstrukci bytu, ve kterém bude mít poplatník nové bydliště. Tazatel neuvádí, v jakém roce obdržel příjem z prodeje. Pokud příjem obdržel v roce 2013, bude příjem osvobozen, pokud budou získané prostředky vynaloženy na rekonstrukci nového bytu nejpozději do konce roku 2014.

Poplatník má povinnost správci daně přijetí prostředků oznámit v roce, ve kterém příjem obdržel. Oznamovat správci daně délku rekonstrukce již zákon neukládá.