Na seznam dotazů

Název dotazu: Sazba daně u leasingových smluv po 1.5.2004
Zadáno: 29.5.2004 11:32
Otázka: Firma má uzavřené leasingové smlouvy na nákladní vozidla. Poslední smlouva byla uzavřena dne 2. 4. 2003. Dle leasingové společností u všech smluv zůstává sazba DPH 22 %.
Jak správně účtovat DPH po 1. květnu 2004 v PÚ, když počítačové programy nabízejí pouze sazbu 19 %. Vzhledem k tomu, že dvě vozidla jsou hrazeny v měně EUR, tak leasingová společnost nám posílá faktury vždy 1. dne v měsíci s propočtem dle kursu ČNB. Jak tyto faktury nyní správně zařadit a jak vypočítat DPH na finanční úřad?
Odpověď: Dle přechodních ustanovení § 111 bod 12 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se pro smlouvy o finančním pronájmu i po 1.5.2004 použijí ustanovení starého zákona o DPH číslo 588/1992 Sb.
Podmínkou je, že smlouva byla uzavřena do 30.4.2004 a současně do tohoto data byl i předán předmět smlouvy do užívání nájemci.
Pokud zákon stanoví, že se použijí ustanovení zákona platného do 30.4.2004, tato povinnost se vztahuje i na použití sazby daně. Proto leasingové společnosti správně zdaňují pronájem s následnou koupí najaté věci sazbou 22%.
Tvůrce účetního programu by mělo s touto možností počítat, a program by měl umožňovat, zadat základní sazbu daně i ve výši 22%.
Pokud je u pronájmu sjednána cena v jiné než české měně, má plátce (leasingová společnost) povinnost na daňový doklad uvést také základ daně a daň v Kč. Plátce (nájemce), který tento daňový doklad obdrží, si uplatní nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu v Kč.

V Praze, dne 29. května 2004