Na seznam dotazů

Název dotazu: Bydliště v nezkolaudované nemovitosti a osvobození od daně
Zadáno: 22.12.2013 22:15
Otázka: Podle § 4 zákona o dani z příjmu je mimo jiné možno osvobodit příjem z prodeje nemovitosti - pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. Jestliže tedy prodávající nemá ještě nemovitost zkolaudovanou, nemůže v ní mít bydliště a tím pádem nelze osvobodit tento příjem a zdanit ho podle § 10 (s využitím odpočtu vynaložených výdajů)? Nebo je možná nějaká cesta? Je někde uvedena časová lhůta, do kdy je nutno použít získané prostředky na uspokojení bytové potřeby?
Odpověď: Příjmy z prodeje nemovitostí jsou osvobozeny dle § 4 odstavec 1 písmeno b) pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let.
Pokud lhůta pěti let není dodržena, má zákon o daních z příjmů pro rodinné domy a byty další možnosti osvobození.
Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu včetně souvisejícího pozemku jsou také osvobozeny, pokud v něm měl prodávající bydliště, nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Tato podmínka není spojována s povinností použít získané prostředky pro uspokojení bytové potřeby.
Bydlištěm se dle § 2 odstavec 4 zákona o daních z příjmů rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Z uvedené definice vyplývá, že zákon o daních z příjmů považuje za bydliště místo, kde poplatník skutečně bydlí a neklade další podmínky. Například zda se jedná o rodinný dům užívaný v souladu se stavebními předpisy.
Teprve pokud by poplatník nesplnil ani podmínku dvouletého bydlení, je příjem z prodeje rodinného domu a bytu osvobozen, pokud poplatník použije příjem získaný prodejem pro uspokojení bytové potřeby. Z ustanovení § 4 odstavec 1 písmeno u) plyne, že novou bytovou potřebu je nutné pořídit nejdříve jeden rok před prodejem a nejpozději jeden rok po prodeji rodinného domu nebo bytu.
Příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu bude zdaňován dle v § 10 zákona o daních z příjmů, pokud nebude splněna ani jedna z výše uvedených podmínek. Základem daně bude rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdajem bude částka, za kterou poplatník nemovitost pořídil zvýšená o částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka.