Na seznam dotazů

Název dotazu: Vstupní cena při nákupu pozemku
Zadáno: 18.11.2013 15:32
Otázka: Naše družstvo nakupuje pozemky od soukromých osob. Jsou tyto položky součástí pořizovací ceny?
Odpověď: Výčet položek, které se zahrnují do pořizovací ceny majetku, je uveden v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví číslo 500/2002 Sb.
Poplatek za ověření podpisu a správní poplatek katastru nemovitostí se do vstupní ceny zahrne dle § 47 odstavec 1 písmeno a) vyhlášky.
U daně z převodu nemovitosti je nutno rozlišovat, zda kupující hradí daň z nemovitosti v postavení ručitele nebo se jedná pouze o smluvní závazek.
Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti ukládá kupujícímu hradit daně z převodu nemovitostí pouze v případě, kdy je jako ručitel k tomu správcem daně vyzván. Ručitelem uhrazená daň z převodu nemovitostí bude účtována přímo do nákladů a bude se jednat o daňový náklad dle § 24 odstavec 2 písmeno ch) zákona o daních z příjmů.
V ostatních případech, kdy kupující hradí daň z převodu nemovitosti za prodávajícího, se jedná v podstatě pouze o dohodu o způsobu úhrady kupní ceny. Kupující se zavazuje, že část kupní ceny uhradí na účet prodávajícího a část kupní ceny ve výši daně z převodu nemovitosti je poukázána na účet správce daně. Z toho důvodu je daň z převodu nemovitosti hrazená za prodávajícího součástí vstupní ceny pozemku.