Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej traktoru po vyřazení z obchodního majetku
Zadáno: 17.10.2013 14:05
Otázka: Zemědělský podnikatel přešel v roce 2010 na uplatnění výdajů procentem z příjmů ve výši 80 %. Vede daňovou evidenci. V roce 2008 zakoupil traktor, který chce v roce 2013 prodat. Bude se jednat asi o příjem dle § 10 ZDP, jako ostatní příjem. Podnikatel má ještě další příjem dle § 7 ZDP. Může uplatnit výdaj ve výši 80 % jak u příjmu dle § 7, tak i u příjmu dle § 10? Je příjem dle § 10 osvobozen od sociálního a zdravotního pojištění?
Odpověď: Podnikatel nemůže souběžně vést daňovou evidenci a souběžně uplatňovat výdaje procentem z příjmu. Daňovou evidenci zákon předepisuje podnikatelům, kteří uplatňují výdaje ve skutečné výši.
Traktor byl pořízen v době, kdy podnikatel vedl daňovou evidenci, to znamená, že traktor byl zařazen v obchodním majetku. To vyplývá z ustanovení § 4 odstavec 4 zákona o daních z příjmů. (Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot ve vlastnictví poplatníka, o kterých bylo účtováno, nebo byly uvedeny v daňové evidenci. Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.)
Na konci roku 2009 podnikatel ukončil vedení daňové evidence a od 1. 1. 2010 začal uplatňovat výdaje procentem z příjmu. Tím došlo i k vyřazení traktoru z obchodního majetku.
Zákon o daních z příjmů v § 4 odstavec 1 písmeno c) osvobozuje od daně příjem plynoucí z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
Pokud dojde k prodeji v průběhu roku 2013, není časový test pěti let naplněn a příjem z prodeje traktoru bude dani z příjmu podléhat.
Příjem bude zdaněn dle § 10 – ostatní příjmy. U příjmů z prodeje movitých věcí nelze uplatnit výdaje v paušální výši. Podnikatel může dle § 10 odstavec 5) uplatnit do výdajů zůstatkovou cenu majetku. Příjem z prodeje movité věci vyřazené z obchodního majetku zdravotnímu ani sociálnímu pojištění nepodléhá.