Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u vratných obalů
Zadáno: 24.5.2004 08:30
Otázka: Žádám o vysvětlení postupu od 1. 5. 2004. Sodovkárna dodává zákazníkům – plátcům i neplátcům DPH – nápoje v zálohovaných vratných obalech. Je možné i nadále na dokladu, kde je rozepsáno dodané zboží včetně obalů, zároveň odepsat vrácené obaly? (za předpokladu, že na dokladu bude vyčíslena daň za tyto zálohované obaly). V případě plátců DPH si od nich vyžádám souhlas podle § 26 odst. 3. Co dělat v případě neplátců DPH nebo v případě, že mi plátce tento souhlas neudělí?
Odpověď: Nový zákon o DPH zcela mění pohled na vratné obaly. Dle zákona platného do 30.4.2004 nebylo dodání vratného obalu předmětem daně.
Od 1.5. 2004 již dodání vratných obalů dani z přidané hodnoty podléhá.

Zákon v § 36 odstavec 10 stanoví, že pokud plátce dodává výrobek ve vratných zálohových obalech je povinen rozdělit základ daně na část vztahující se k dodávaným výrobkům a na část vztahujícím se k vratným zálohovaným obalům. Část základu daně vztahující se k vratným zálohovaným obalům zákon nazývá zvláštní peněžní částkou a definuje ji jako částku přímo vázánou k vratnému obalu jejíž vrácení po vrácení vratného obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno.
Dále zákon uvádí v §47 odstavec 8, že u základu daně vztahujícímu se k vratným zálohovaným obalům se podle § 36 odstavce 11 se použije sazba daně platná pro tento obal. Zde je v zákoně chyba, zákon žádné ustanovení § 36 odstavec 11 neobsahuje. I přes tento nedostatek v zákoně, podléhají obaly základní sazbě daně a to podle obecných ustanovení § 47

Výkup vratných obalů od neplátců DPH
Postup při výkupu vratných obalu od neplátců daně je stanoven v § 72 odstavec 6. Dle tohoto ustanovení plátce, který vrátný obal vykoupí má nárok na odpočet daně a to i v případě, že je obal vykupován od neplátce DPH.
Pokud tedy sodovkárna bude vykupovat vratné obaly od neplátců bude se řídit tímto ustanovením. Při výkupu nebude vystaven žádný daňový doklad a i přesto má sodovkárna nárok na odpočet daně u takto vykoupeného obalu. Částka za kterou je obal vykoupen je považována za částku obsahující daň a plátce (sodovkárna) daň vypočte způsobem stanoveným v § 37 písmeno b) tedy jako součin částky vrácené za obal a koeficientu 0,1597.

Výkup vratných obalů od plátců DPH
Na výkup vratných obalů od plátců DPH nelze aplikovat ustanovení § 72 odstavec 6. Zákon úpravu pro tento případ neobsahuje, proto je nutno řídit se dle obecných ustanovení zákona.
• Varianta - dodání zboží
Vrácení obalů mezi plátci daně lze považovat za dodání zboží plátcem (například obchodníkem) sodovkárně. Obchodník dodá sodovkárně vratné obaly a vystaví daňový doklad a sodovkárna má nárok na odpočet daně. Zákon dává v § 26 odstavec 3 možnost plátci (obchodníkovi) zplnomocnit k vystavení daňového dokladu svým jménem osobu pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje (sodovkárnu). V případě, že plátce (obchodník) zmocnění neudělí má povinnost do 15ti dnů od data dodání obalů vystavit daňový doklad sám.
• Varianta - oprava základu daně
Alternativní možností je dle § 42 oprava základu daně. Oprava základu daně se provádí dobropisem při vrácení celého nebo části zdanitelného plnění. Tento postup by byl možný v případech, kdy budou vráceny totožné obaly, které byly předmětem původního zdanitelného plnění. Předpokládám, že tuto podmínku nebude možno u vratných lahví naplnit.