Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z příjmu z prodeje bytu
Zadáno: 16.9.2013 09:36
Otázka: Vlastním byt, zkolaudovaný v 05/2010, ve kterém nebydlím (původně pořízen pro rodinného příslušníka, nyní je prázdný). Pokud jej prodám dříve než pět let od kolaudace, co všechno musím zaplatit?
Odpověď: Příjem z prodeje vlastního bytu je osvobozen, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 5 let. Pro úplnost je třeba připomenout, že okamžik nabytí se patrně nebude shodovat s termínem kolaudace.
Příjem je též osvobozen, pokud měl prodávající v bytě bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, příjem z prodeje bytu bude podléhat dani z příjmů a dani z převodu nemovitosti.
Poplatník fyzická osoba uvede příjem z prodeje bytu v daňovém přiznání v kategorii ostatní příjmy. Příjem se sníží o výdaje vynaložené na nabytí bytu. V případě nabytí darem či děděním bude výdajem cena stanovená znalcem pro účely daně dědické případně darovací. Výdajem je také zaplacená daň z převodu nemovitostí. Rozdíl příjmů a výdajů bude na daňovém přiznání připočten k dalším příjmů poplatníka a bude podléhat zdanění 15ti procentní sazbou daně. V případě, že by výdaje na pořízení bytu byly vyšší než dosažené příjmy, ke ztrátě se nepřihlíží.
Převod bytu podléhá též dani z převodu nemovitosti. Základem pro daň je buď odhadní anebo kupní cena. Základem je vždy vyšší částka. Sazba daně je 4%. Daň je splatná do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.