Na seznam dotazů

Název dotazu: Osvobození od daně z daru nadaci
Zadáno: 21.7.2013 17:28
Otázka: Jsem soukromá fyzická osoba, nepodnikající. Je nějaké osvobození od darovací daně, případně od daně z převodu nemovitostí pokud daruji věc (nemovitost) nadaci se sídlem v ČR? A jak by to bylo například u převodu pozemků nadaci? Je nějaké osvobození?
Odpověď: Poplatníkem daně darovací je nabyvatel (obdarovaný), v daném případě nadace. Fyzická osoba, nepodnikatel nemá v této souvislosti žádné daňové povinnosti.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v § 20 odstavec 4 písmeno d) osvobozuje od daně dědické a darovací bezúplatné nabytí majetku nadací se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu. Podmínkou pro osvobození je, aby bezúplatně nabytý majetek byl určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací.
Nadace i v tomto případě má povinnost podat daňové přiznání a darovaný majetek v daňovém přiznání uvést.
Dárce může dar odečíst od základu daně, pokud je dar poskytnut na dobročinné účely vyjmenované v § 15 odstavec 1 zákona o daních z příjmů. Hodnota daru musí činit minimálně 2% daňového základu anebo alespoň 1 000 Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.