Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy drobného majetku
Zadáno: 17.6.2013 08:09
Otázka: Jsme restaurace, která nakoupila před koncem roku 2012 velké množství drobného majetku. Tento majetek jsme zařadili na účet č. 028 s tím, že ho budeme odepisovat v průběhu tří let. Protože jsme na konci roku vykázali ztrátu, daňové odpisy jsme z tohoto drobného majetku neudělali. Lze tedy považovat toto neuplatnění daňových odpisů jako přerušení obdobně jako u dlouhodobého hmotného majetku a v dalších letech pokračovat v odpisování, jako kdyby přerušeno nebylo? Je stanoveno, jak dlouho lze u drobného majetku takto odpisy přerušovat?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů stanovuje pravidla pro odepisování hmotného majetku. Hmotným majetkem se rozumí zejména samostatné movité věci se vstupní cenou vyšší než 40 tis Kč, stavby, pěstitelské celky a dospělá zvířata se vstupní cenou nad 40 tis. Kč.
Odpisy uvedeného hmotného majetku se nazývají "daňové odpisy". Zákon o daních z příjmu umožňuje s určitými výjimkami (např. §30 odstavec 7) daňové odpisy přerušit.

Na rozdíl od daňových odpisů, účetní odpisy zachycují průběžné opotřebování a ztrátu hodnoty majetku a proto, pokud má účetnictví věrně zobrazovat skutečnost, není možné účetní odpisy přerušit.

Zákon o daních z příjmů nestanovuje pravidla pro odepisování drobného majetku. Proto úvaha tazatele o existenci daňových odpisů u drobného majetku je chybná. Pro účely stanovení daňového základu se u drobného majetku přebírají účetní odpisy, tak jak je stanoví zákon o účetnictví a jak již bylo uvedeno, účetní odpisy není možno přerušovat.