Na seznam dotazů

Název dotazu: Pohledávky ve sdružení
Zadáno: 18.5.2004 23:29
Otázka: Sdružení bez právní subjektivity – vzniklo 1. 1. 1999. Dne 1. 1. 2001 jeden účastník sdružení vystoupil a nahradil ho nový. Do 31. 12. 2000 zůstaly ve sdružení pohledávky v hodnotě 1 500 000 Kč.
Podnikatelé ve sdružení jsou plátci DPH, vedli jednoduché účetnictví nyní daňovou evidenci. Rozdělení na oba 50 % a 50 %.
1) Uhrazené pohledávky v roce 2001-2004 za rok 1999 a 2000 mají dávat do příjmů stejným dílem nynější účastníci sdružení?
2) Jedna pohledávka v konkurzu za 800 000 Kč je nyní vyplacena v hodnotě 10 Kč – skončil konkurz-jak odepsat daňově tuto pohledávku?
3. První účastník sdružení v roce 2004 se bude podílet na práci sdružení již jen malým dílem tj. 5 %. Jak řešit úhrady pohledávek za minulé roky v roce 2004-dávat do příjmů pouze 5 % první účastník a 95 % druhý účastník nebo se musí příjmy nějak přepočítat, protože vznikly v době, kdy měl prvý účastník na sdružení podíl 50 %?
Odpověď: Sdružení bez právní subjektivity (§ 829 - § 841občanského zákoníku) nemá způsobilost k právům a povinnostem a není právnickou osobou. Majetek, tedy i pohledávky, které sdružení během svého podnikání pořídí se nestávají majetkem sdružení, ale spoluvlastníky jsou jednotliví podnikatelé - účastníci sdružení. Spoluvlastnický podíl stanoví smlouva o sdružení.

Ukončení účasti účastníka sdružení
Vlastníkem pohledávky z roku 2000 v hodnotě 1 500 000 Kč jsou původní účastníci sdružení. Při vystoupení účastníka ze sdružení se na tomto faktu nic nemění. Vystupující účastník má dvě možnosti:
a) spoluvlastnický podíl na pohledávce si ponechá až do konečné úhrady
b) pohledávku postoupí, například novému účastníku sdružení

Varianta a)
Vystupující účastník si spoluvlastnický podíl na pohledávce ponechá, pohledávku si zavede do své evidence a pokud vedl jednoduché účetnictví (nyní daňovou evidenci) zdaní příjem až při obdržení úhrady.
Pokud by tento vystupující účastník sdružení ukončil své podnikání má povinnost dle § 23 odstavec 8 písmeno b) bod 2 zákona o dani z příjmu zvýšit svůj daňový základ o hodnotu neuhrazených pohledávek. Tato úprava se ale už nebude týkat vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.
Dle ustanovení § 3a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a § 5a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je vyměřovacím základem pro sociální a zdravotní pojištění 35% procent příjmů po odpočtu výdajů. Zákon o dani z příjmů dává povinnost upravit základ daně při ukončení podnikání o výši pohledávek. Tato úprava však není příjmem ve smyslu zákonů o zdravotním a sociálním pojištění. Z těchto důvodů nepodléhá dodanění pohledávek při ukončení podnikání odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Pro doplnění uvádím, že jsou i jiné názory, zejména ze stran státní správy a připravují se změny v uvedených zákonech.

Varianta b)
Vystupující účastník sdružení postoupí svůj spoluvlastnický podíl na pohledávce novému účastníku sdružení.
V tomto případě bude dle § 23 odstavec 13 příjmem vystupujícího účastníka sdružení celá hodnota spoluvlastnického podílu na pohledávce a to i v případě, že vystupující účastník sdružení postoupí pohledávku za cenu nižší. (Totéž platí i pro zdravotní a sociální pojištění)


Odpis pohledávky
Poplatník vedoucí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) nemůže pohledávku daňově odepisovat. Daňový odpis pohledávky je pouze možný v účetnictví (dříve podvojném účetnictví). Zde hodnota pohledávky vstupuje do výnosů ihned, a pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 24 odstavec 2 písmeno y) lze pohledávku jednorázově odepsat. V daňové evidenci není hodnota pohledávky daňovým příjmem a proto odpis pohledávky není možný.

Změna poměru ve sdružení
Jak jsem již uvedl, stávají se účastníci sdružení spoluvlastníky majetku tedy i pohledávek v poměru jejich účasti na sdružení. Pokud se změní poměr účasti na sdružení tato skutečnost nemění stávající spoluvlastnické podíly na již nabytém majetku. Proto je nutno evidovat pohledávky vzniklé před změnou podílu a příjmy dosažené úhradou těchto pohledávek budou rozdělovány původním podílem bez ohledu na následnou změnu účasti na sdružení.