Na seznam dotazů

Název dotazu: Reprodukční cena
Zadáno: 15.4.2013 12:52
Otázka: Fyzický osoba vedoucí účetnictví se v roce 2012 rozhodla, že vloží svou nemovitost do OM. Nemovitost vlastní déle než 5 let. Máme znalecký posudek, ve kterém jsou uvedeny následující ceny - Nákladové ocenění, Věcná hodnota, Výnosové ocenění a nakonec je odhadnuta obvyklá cena. Kterou cenu použít pro správné stanovení vstupní ceny pro účely odepisování dle zákona o daních z příjmů?
Odpověď: U nemovitého majetku, který poplatník pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku, se vstupní cena stanoví dle § 29 odstavec 1 písmeno d) zákona o daních z příjmů, jako reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 o oceňování majetku.
Takto zjištěná reprodukční cena se dále dle § 29 odstavec 1 písmeno a) zvyšuje o náklady, prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení.
Způsob ocenění vyplývá ze zákona o oceňování, respektive z prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování č. 3/2008.
Konkrétní způsob ocenění staveb je uveden v § 22 vyhlášky a je závislý na způsobu využití stavby. Tazatel způsob využití stavby neuvádí, ale obecně platí, že se stavba oceňuje kombinací nákladového a výnosového způsobu. Pro stanovení správného způsobu ocenění doporučuje autor tazateli konzultovat problematiku se znalcem z oboru oceňování majetku s požadavkem na stanovení vyhláškové ceny dle zákona o oceňování majetku.