Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy darovaného majetku.
Zadáno: 15.4.2013 12:53
Otázka: Vlastník nemovitosti pronajímá budovu v § 9. Nemovitost dostal od rodičů darem. V roce 2012 přistavil k původní budově budovu další. Budovy jsou spojeny 2 garážemi, takže tvoří dvojdomek. Ze stavebního hlediska se jedná o jedno číslo popisné, stará i nová část je propojena. Pořizovací cena nové budovy je 5 mil. Kč, z toho polovinu využívá vlastník pro osobní účely. Do roku 2011, kdy vlastnil vlastník jen původní část budovy, použil na uplatnění výdajů paušál. Od roku 2012, případně 2013 uvažujeme uplatnit skutečné výdaje s využitím odpisu. Předpokládáme, že původní část nelze odepisovat z důvodu, že se jednalo o darování a od roku 2008 nelze odpis uplatnit. V nové části předpokládáme snížení odpisů o soukromou část podle podlahové plochy. Můžeme v roce 2012 použít odpis z části nové budovy? Máme obavu z toho, že se jedná o jedno číslo popisné a nově zbudovaná část souvisí s původní budovou, získanou darem.
Odpověď: Tazatel nabyl darem nemovitost. Dar byl přijat od rodičů, tedy osob zařazených pro účely daně darovací v první skupině. Z toho důvodu bylo nabytí nemovitosti od daně darovací osvobozeno.
Dle § 27 písmeno ch), je vyloučen z daňového odepisování hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.
Následně tazatel rozšířil darovanou nemovitost o přístavbu s pořizovací cenou 5 mil. Kč. Výdaje vynaložené na přístavbu budou považovány ve smyslu § 33 za technické zhodnocení původního majetku, vyloučeného z odpisování.
Zákon o daních z příjmů v § 30 odstavec 1) umožňuje samostatně, odepisovat výdaje na technické zhodnocení majetku vyloučeného z odepisování. Samostatně odepisované technické zhodnocení bude považováno dle § 27 odstavec 3 písmeno a) za jiný majetek.
To platí pro případ, kdy je přístavba funkčně spojena s původní stavbou. Daňově odepisovat stavbu by bylo možné pouze, pokud by stavba vznikla jako samostatný majetek.