Na seznam dotazů

Název dotazu: Přechodné ubytování a DPH
Zadáno: 10.3.2013 18:14
Otázka:
Jsme s. r. o., plátci DPH. Zaměstnanci poskytujeme od 1. 1. 2013 formou nepeněžního plnění přechodné ubytování splňující podmínky dle § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů, a to v najatém bytě. Nájemní smlouva je uzavřena mezi zaměstnavatelem a pronajímatelem. Měsíční nájemné činí 5 000 Kč (DPH není v této chvíli účtováno), dále je placen měsíční paušál za služby související s nájmem ve výši 2 000 Kč bez DPH (2 420 Kč s DPH). Zaměstnanec hradí měsíčně dle smlouvy se zaměstnavatelem 500 Kč na nájem a 100 Kč na služby. Lze považovat nájem bytu výhradně na účel „přechodné ubytování zaměstnanců nájemce“ za nájem pro účely uskutečňování ekonomických činností nájemce a může pronajímatel uplatnit u nájmu DPH na výstupu dle § 56 odst. 4 zákona o DPH? Může nájemce uplatnit odpočet DPH na vstupu u paušálu na služby k nájmu? Je nutné odvádět DPH na výstupu z titulu poskytnutého ubytování zaměstnanci? Jak by vypadaly odpovědi na předchozí dotazy, kdyby zaměstnanci bylo ubytování poskytováno zcela bezplatně?
Odpověď:
Dle § 72 zákona o DPH, je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování zdanitelných plnění vyjmenovaných v § 72. V dotazu není uvedeno, jaká zdanitelná plnění plátce uskutečňuje. V případě, že se jedná o plnění s plným nárokem na odpočet, bude mít plátce také plný nárok na odpočet z přechodného ubytování zaměstnance, které souvisí s výkonem jeho práce. Pokud zaměstnanec bude na nájem přispívat, bude se jednat o buď nájem osvobozený dle § 56 zákona o DPH anebo ubytovací službu zdaňovanou ve snížené sazbě DPH. Rozdíl je dán charakterem a šíří poskytovaných služeb. Jestliže plátce bude poskytovat zaměstnanci ubytování formou prostého nájmu, jedná se službu osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet, protože zákon o DPH v § 56 neumožňuje uplatňovat daň z přidané hodnoty u nájmů poskytovaných neplátcům daně. Z toho důvodu plátce daně (zaměstnavatel) nebude mít u nájmu nárok na uplatnění daně na vstupu. Služby související s nájmem lze buď přeúčtovat nájemci (zaměstnanci) ve stejné výši a v souladu s informací MF Č.j. 18/86 193/2008 neuplatnit daň na vstupu i výstupu. Zde je podmínka, že služby budou přeúčtovány ve shodné výši. V ostatních případech je možno uplatnit nárok na odpočet na vstupu a s tím i povinnost uplatnit daň na výstupu.