Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z převodu nemovitostí u dražby
Zadáno: 22.10.2012 15:22
Otázka: Klient získal nemovitost v nucené dražbě. V takovém případě byl povinen podat daňové přiznání a uhradit daň z převodu nemovitostí. Nemovitosti vydražil a zařadil do užívání ke dni 20. 12. 2011, přiznání k dani z převodu nemovitostí bylo podáno a daň zaplacena v březnu 2012.
Otázka:
Vstupuje daň z převodu nemovitostí do vstupní ceny vydražených nemovitostí nebo jde o běžný daňový náklad období, kdy byla zaplacena?
Odpověď: Náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku, které jsou součástí ocenění, vyjmenovává vyhláška č. 500/2002 v § 47 jedná se zejména o náklady na:
 přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku
 úroky, pokud se tak účetní jednotka rozhodne,
 odvody za odnětí zemědělské půdy
 průzkumné a ostatní přípravné práce, clo, dopravné
 licence patenty využitá při pořizování majetku,
 zkoušky před uvedením do provozu
 zabezpečovací, konzervační a udržovací práce

Vyhláška také vyjmenovává náklady, které součástí ocenění pořizovaného majetku nejsou.

Jedná se o
 opravy a údržbu
 náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu,
 kursové rozdíly,
 smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba
 náklady na zaškolení pracovníků,
 náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
 náklady na biologickou rekultivaci,
 náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání


Jak je zřejmé z výčtu nákladů uvedených ve vyhlášce, zákonodárce režim daně z převodu nemovitostí zaplacené ručitelem neupravuje. Z toho důvodu je nutné postupovat podle obecných ustanovení zákona. Zákon o daních z příjmu v § 25 odstavec 1 uvádí, že jako daňový náklad nelze uznat náklady na pořízení hmotného majetku. Uhrazená daň z převodu u majetku pořízeného v nucené dražbě zcela nepochybně jedním z nákladů na pořízení majetku je, a proto bude součástí vstupní ceny hmotného majetku.