Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy použitého majetku
Zadáno: 5.10.2012 11:22
Otázka: Jsme střední škola, zřízená krajem. Koupili jsme do školní kuchyně konvektomat ‒ už použitý z bazaru ‒ stáří 15 let. Jak s odpisy? Zavést ho jako odepsaný? Nebo jak správně postupovat a podle čeho?
Odpověď: Pro stanovení odpisů není, podstatné zda organizace pořizuje majetek nový nebo již použitý. V obou případech je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, považována za tzv. pořizovací cenu, která je základem pro výpočet odpisů.

Pravidla pro odepisování majetku stanovuje vyhláška č. 410/2009. V § 66 odstavec 7 je vyjmenován majetek vyloučený z odepisování. Použitý majetek mezi vyjmenovanými výjimkami není, a proto pro něj platí obecné pravidlo uvedené v odstavci 4 (pro účely odepisování není podstatný způsob jeho nabytí). Organizace tedy stanoví účetní odpisy z pořizovací ceny, s ohledem na dobu použitelnosti, obdobným způsobem jakým by byly stanoveny u nového majetku.

Stejná pravidla platí i pro daňové odpisy. Zákon o daních z příjmů nerozlišuje pořízení nového a použitého majetku. Daňové odpisy však může uplatňovat pouze vlastník majetku. Proto příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem může uplatňovat daňově odpisy pouze v případě, že tento majetek nabyla do vlastnictví např. úplatným pořízením nebo děděním. Zákon o daních z příjmů neumožňuje uplatňovat daňové odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele, který jí je pouze předán k hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.