Na seznam dotazů

Název dotazu: Sazba daně z nemovitosti
Zadáno: 21.6.2012 21:55
Otázka: Fyzická osoba vlastní objekt (chalupu) určený k rekreaci, ne k trvalému bydlení ani ne k podnikání.
V letošním roce dokončil v objektu stavební úpravy, k jejichž užívání mu byl vydán souhlas.
Jedná se o zděnou samostatně stojící garáž, opěrnou zeď, příjezdovou komunikaci a oplocení.
Nyní musí fyzická osoba podat přiznání k dani z nemovitostí k těmto úpravám. Prosím o konkrétní odpověď, zda se u opěrné zdi, komunikaci (betonové) a oplocení jedná o daň z pozemku nebo ze stavby.
Můžete mi prosím napsat konkrétní písmena, pod která tyto úpravy spadají? Nevím si s tím rady.
Odpověď: Zákon o dani z nemovitosti rozlišuje daň z pozemků a daň ze staveb. Daň z pozemků se dále dělí na daň ze zpevněných a nezpevněných pozemků. Příjezdová komunikace by podle provedení mohla patřit do kategorie zpevněných pozemků, ale v této kategorii se dle § 6 odstavec 2 písmeno a) zákona o dani z nemovitosti zdaňují pouze zpevněné pozemky sloužící k podnikatelským účelům. Proto příjezdová komunikace k rekreační chalupě bude zdaněna sazbou daně z nezastavěných pozemků.
Objekt chalupy bude zdaněn daní ze staveb. Sazba pro stavby využívané pro individuální rekreaci je dle § 11 odstavec 1 písmeno b) ve výši 6 Kč za m2. Na daňové přiznání se uvede pod kódem "J".
Zdanění samostatně stojící garáže se bude řídit ustanovením § 11 odstavec 1 písmeno c). Sazba daně je 8 Kč za m2 a na daňové přiznání se uvede kód "L".
U opěrné zdi a oplocení je nutno zkoumat, zda se jedná o samostatnou stavbu dle § 120 odstavec 2) občanského zákoníku nebo o součást pozemku. Zde záleží na konkrétním provedení dané drobné stavby. Odpověď na tuto otázku dává Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24. 5. 1994 sp. zn. Pl. ÚS 16/93, publikovaného pod č. 131/1994 Sb.. V usnesení ÚS uvádí: Ustanovení § 120 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého stavba není součástí pozemku, nutno interpretovat v návaznosti na odstavec 1. Tudíž stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu, která je věcí nemovitou nebo jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou, a která není funkčně nebo fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo k znehodnocení pozemku. Součástí pozemku (a tedy nikoliv samostatnými stavbami) dle výkladu ústavního soudu, jsou rovněž venkovní úpravy (opěrné zdi, dlažby a obruby, vodovodní a kanalizační přípojky, květinová jezírka, venkovní předložené schody, ploty o výšce menší než 100 cm a další (viz R 4/1992 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Zvýše uvedeného vyplývá, že běžné oplocení sestávající se ze sloupků a výplně je stavbou a bude zdaňováno sazbou daně pro stavby plnící doplňkovou funkci k rekreačním stavbám ve výši 2 Kč za m2. Na daňovém přiznání se bude uvádět pod písmenem "K". Opěrná zeď bude obvykle součástí pozemku, neboť při jejím oddělením by došlo k jeho znehodnocení. Z toho důvodu bude zdaněna stejnou sazbou daně jako pozemek, jehož je součástí.