Na seznam dotazů

Název dotazu: Rozdělení zisku v SRO
Zadáno: 3.5.2004 14:35
Otázka: Společnost s. r. o. vykázala za r. 2003 zisk. Z minulých let eviduje na účtu 428 nerozdělený zisk z minulých let. Má naplněný zákonný rezervní fond, odepsané zřizovací výdaje a nemá ztrátu z minulých let.
V r. 2004 valná hromada schválí účetní závěrku např. v červnu 2004, ale nerozhodne o rozdělení zisku.
a) Musí rozhodnout o rozdělení zisku i z minulých let do konce r 2004?
b) Může být na konci roku 2004 při účetní závěrce na účtu 428 nerozdělený zisk z minulých let zůstatek – stejně jako v minulých letech?
c) Podle § 38d odst. 2 ZDP se u dividendových příjmů nevyplacených do konce zdaňovacího období má za to, že srážka byla provedena poslední den zdaňovacího období – vztahuje se toto i na případ, kdy by nedošlo do konce zdaňovacího období k rozdělení zisku?
d) Do OR se ukládá závěrka schválená valnou hromadou. Musí být při uložení do OR i rozhodnuto o rozdělení zisku?
Odpověď: Odpověď na otázku A)
Obchodní zákoník nedává povinnost valné hromadě rozhodnout o rozdělení zisku. V § 125 odstavec 1 písmeno b) obchodního zákoníku je pouze stanoveno, že toto rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady.

Odpověď na otázku B)
Způsob účtování o výsledku hospodaření je stanoven v českém účetním standardu pro podnikatele.
Ve standardu č. 002, článek 2.1.3 je uvedeno, že zisk, popřípadě ztráta se zaúčtuje ve prospěch, popřípadě na vrub konečného účtu rozvažného. Při otevírání účtů hlavní knihy se zaúčtuje ve prospěch, případně na vrub účtu „Výsledek hospodaření“ účtové skupiny 43. Obvykle se používá účet 431.
Ve standardu č. 018, v článku 3.1.11 je stanoveno, že účet 431 nesmí mít v okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud není do okamžiku uzavření účetních knih rozhodnuto o použití výsledku hospodaření minulého období, převede se zůstatek tohoto účtu na ve prospěch, případně na vrub příslušného účtu účtové skupiny 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, tedy i na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. Na tomto účtu bude zaúčtován nerozdělený zisk do doby, kdy valná hromada rozhodne o jeho použití. Doba, po kterou může být zisk ponechán nerozdělený ve společnosti není žádným předpisem nijak omezována.

Odpověď na otázku C)
Zákon o dani z příjmu, v § 38d odstavec 2 stanoví, plátcům vyplácejícím podíly na zisku povinnost srazit daň z těchto podílů a to nejpozději dokonce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Pokud tedy valná hromada o rozdělení zisku nerozhodla, nemůže vzniknout společnosti v žádném případě povinnost srážet daň.

Odpověď na otázku D)
Obchodní zákoník stanovuje v § 27a) výčet listin, které je podnikatel povinen obchodnímu rejstříku předkládat. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku zde uvedeno není.