Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej pozemku
Zadáno: 1.3.2012 09:56
Otázka: Fyzická osoba, dostala v r. 2011 darem pozemek za odhadní cenu cca 1 500 000 Kč. Ještě ten samý rok pozemek prodala právnické osobě za cca 3 mil. Kč, tj. cenu vyšší, než za jakou jí byl darován. Mezi prodávajícím a kupujícím bylo domluveno, že pozemek bude splácen ve splátkách a to až do roku 2013, v roce 2011 ještě před uzavřením smlouvy, byla kupujícím zaplacena tzv. "zálohová splátka" ve výši 1 mil. Kč, a když už byla kupní smlouva uzavřena, byla ke 31. 12. 2011 zaplacena další splátka ve výši 500 000 Kč. V dalších letech splátky pokračují až do r. 2013.
Dotaz zní : jakou částku bude prodávající (fyzická osoba) v roce 2011 uvádět (zdaňovat) ve svém daň. přiznání za prodej tohoto pozemku? Myslím tím, jakou částku uvede v § 10 za prodej pozemku jako příjem a jakou jako výdej v roce 2011? Popř. jaké částky v dalších letech?
Odpověď: Fyzická osoba prodávající pozemek bude postupovat dle § 10 odstavec 4 zákona o daních z příjmů. Zde zákon stanoví, že příjmy plynoucí ze splátek na základě uzavřené kupní smlouvy se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly dosaženy. To znamená, že fyzická osoba uvede na daňovém přiznání roku 2011 jen příjmy, které tento rok fyzicky obdržela.
Konkrétně se bude jednat o zaplacenou zálohu ve výši 1 mil. Kč a splátku 500 tis. Kč.

V případě prodeje pozemku nabytého darem, bude výdajem, dle § 10 odstavec 5 ZDP, cena stanovená podle zákona o oceňování majetku a to ke dni nabytí pozemku.
Pro případy prodeje majetku na splátky je v § 10 odstavec 5 ZDP uvedeno, že se výdaj uplatní postupně i v dalších zdaňovacích obdobích a to až do výše celkové částky, kterou lze uplatnit.
V případě, že odhadní cena činila 1,5 mil Kč a fyzická osoba obdržela v roce 2011 splátku kupní ceny také ve výši 1,5 mil Kč, bude v roce 2011 dílčí základ z toho prodeje roven nule.
V následující letech, uvede fyzická osoba na daňovém přiznání pouze přijaté splátky kupní ceny, neboť výdaj byl již celý uplatněn ve zdaňovacím období roku 2011.