Na seznam dotazů

Název dotazu: Dlouhodobý nehmotný majetek
Zadáno: 16.12.2011 11:32
Otázka: Společnost vyrábí elektrorozvodné skříně, které bude dodávat pouze na jednu konkrétní zakázku, ke které si nechala externě zpracovat projekt. Projekt obsahuje mimo jiné konkrétní technické požadavky, rozměry apod., těchto rozvodných skříní. Cena projektu je cca 450 tis. Je tento projekt nehmotným majetkem? Případně jaká bude doba odepisování. Rozměry skříní jsou specifické a budou vyráběny pouze pro tuto konkrétní zakázku, která se bude realizovat v letech 2012 a 2013, případně i déle.
Odpověď: Nejprve si dovolím rekapitulovat zadání dotazu.
Výrobce uhradil částku cca 450 tis. Kč za projekt na výrobu elektrorozvodných skříní. Tyto skříně se budou dle toho projektu vyrábět v několika následujících letech. Skříně budou vyráběny na zakázku pro jednoho konkrétního objednatele.
Dle §6 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., se za dlouhodobý nehmotný majetek mimo jiné považují ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok.
Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.
Ocenitelnými právy vyhláška rozumí zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti za podmínky, že jsou vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných osob.
Z výše uvedené definice vyplývá, že výdaje vynaložené na projekt, musí být za nehmotný majetek považovány, neboť výrobce bude projekt využívat pro výrobu rozvodných skříní déle než jeden rok. Také podmínka, že se jedná o majetek nakoupený od jiné osoby, je zde splněna.
Pro posouzení není podstatné, zda rozvodné skříně budou dodávány jednomu odběrateli na základě jedné objednávky (zakázky).
Účetní předpisy cenu u nehmotného majetku nelimitují. Tu stanoví zákon o daních z příjmů v § 30a v odstavci 1 a). Za nehmotný majetek je považován majetek, jehož cena je vyšší než 60 tis. Kč. Dobu daňového odepisování stanovuje zákon o daních z příjmů v odstavci 4 § 30a.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to
 audiovizuální dílo 18 měsíců,
 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců
 zřizovací výdaje 60 měsíců
 ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

Výdaje na projekt na výrobu rozvodných skříní nejsou audiovizuálním dílem, ani výsledkem výzkumu, proto se budou odepisovat 72 měsíců.