Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti a úprava odpočtu DPH
Zadáno: 16.12.2011 11:31
Otázka: Jsme právnická osoba, v lednu 2012 dojde k prodeji nemovitosti (sazba DPH 0 %, prodej po třech letech od kolaudace), na které bylo v roce 2007 provedeno technické zhodnocení, odečet DPH byl uplatněn v plné výši. V kterém zdaňovacím období musíme provést úpravu odpočtu DPH podle § 78 Zákona o dani z přidané hodnoty?
Odpověď: Plátce DPH je vlastníkem nemovitosti. Tuto stavbu používal plně v souvislosti s činností, u které je plný nárok na odpočet DPH.
V lednu 2012 dojde k prodeji stavby, protože se prodej uskuteční po uplynutí tří let od kolaudace, je příjem z prodeje dle § 56 odstavec 1 osvobozen od DPH.

Právní úprava technického zhodnocení a úpravy odpočtu doznala v posledních letech několika změn. Poslední změna byla zákonem č. 47/2011 Sb.
Dle čl. II bod 5 přechodných ustanovení toho zákona se v případě odpočtu daně u majetku pořízeného před 1.4.2011 postupuje podle § 78 nebo 79 platných před 1.4.2011.
Tehdy účinný zákon stanovil v § 78 odstavec 3, že plátce je povinen provést úpravu odpočtu daně při změně použití majetku, pokud uplatnil při pořízení nárok na odpočet daně…
Tazatel uvádí, že technické zhodnocení bylo provedeno v roce 2007. Tehdy platný zákon o DPH nepovažoval technické zhodnocení za samostatný majetek. Proto se tehdy provedené technické zhodnocení stalo "součástí" budovy a vlastník nyní neeviduje žádný majetek, u kterého by měl povinnost upravovat odpočet při změně účelu použití.