Na seznam dotazů

Název dotazu: Nájem budov
Zadáno: 29.11.2011 12:28
Otázka: Podnikatel OSVČ založil s. r. o., kam převedl výrobu, ale budovy zůstaly na OSVČ a s. r.o. užívá tyto výrobní prostory v nájmu. Jak se budou zdaňovat příjmy z nájmu u OSVČ? Jako příjem podle § 7 nebo § 9?
Odpověď: Příjmy z pronájmu se zdaňují jako příjmy z podnikání dle § 7, pokud se jedná o pronájem majetku zařazeného v obchodním majetku podnikatele. To vyplývá z ustanovení § 7 odstavec 2 písmeno e) zákona o daních z příjmů.
Ostatní pronajímaný majetek se zdaňuje podle pravidel daných § 9.

Pro určení správného režimu, je tedy nutné znát, zda daný majetek je nebo není zařazen v obchodním majetku poplatníka. Zákon o daních z příjmů rozumí pod pojmem obchodní majetek věci, pohledávky, práva a jiné ocenitelné hodnoty, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci. Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.

Lze tedy shrnout, pokud podnikatel má budovu stále zařazenou v obchodním majetku, budou příjmy z pronájmu zdaňovány jako příjmy z podnikání. Tyto příjmy budou podléhat také odvodům zdravotního a sociální pojištění. V opačném případě zdaní podnikatel příjmy dle § 9 - příjmy z pronájmu. Tyto příjmy nevstupují do vyměřovacích základů pro zdravotní ani sociální pojištění.
Zařazení do kategorií § 7 nebo § 9 nemá vliv na režim daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH obě dvě činnosti - jako pronájem tak i podnikání považuje za ekonomickou činnost, která je předmětem DPH.