Na seznam dotazů

Název dotazu: Změna v režimu DPH u služeb ve stavebnictví
Zadáno: 20.11.2011 14:20
Otázka: Prosím o vysvětlení změny zákona o DPH týkající se stavebních prací od 1.1.2012.
Odpověď: Od 1. 1. 2012 dochází ke změně v účtování DPH u stavebních prací.

Od nového roku se stavební práce poskytované mezi dvěma plátci DPH budou účtovat bez DPH v režimu tzv. "přenesení daňové povinnosti" Dále jen "režim PDP". V tomto režimu dodavatel poskytuje službu bez DPH a odběratel služby na jednom daňovém přiznání k DPH ze služby odvede daň za dodavatele a na stejném daňovém přiznání si uplatní nárok na odpočet.

Odběratel i dodavatel mají povinnost zaslat s daňovým přiznáním k DPH přílohu, ve které uvedou veškeré služby, které byly v tomto režimu poskytnuty v členění dle jednotlivých faktur. V příloze se uvádí DIČ odběratele (dodavatele), datum uskutečnění plnění, základ daně.
Tuto přílohu lze podat JEN elektronicky.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud poskytovatel nebo příjemce služby nejsou plátci DPH. Režim přenesení daňové povinnosti se také nepoužije, pokud je příjemce sice plátce DPH, ale jedná v postavení neplátce DPH.

Příklady:
Stavební firma (plátce DPH) poskytuje stavební práce jiné stavební firmě (plátci DPH).
Služby budou účtovány v režimu PDP.

Stavební firma (plátce DPH) poskytuje stavební práce jiné stavební firmě (NEplátci DPH).
Služby NEbudou účtovány v režimu PDP, faktura je vystavena s DPH běžným způsobem.

Stavební firma poskytuje stavební práce daňovému poradci (plátci DPH) a práce spočívají v rekonstrukci jeho kanceláře.
Služby budou účtovány v režimu PDP.

Stavební firma poskytuje stavební práce daňovému poradci (plátci DPH) a práce spočívají v rekonstrukci jeho soukromé chaty.
Služby NEbudou účtovány v režimu PDP, faktura je vystavena s DPH.

Stavební firma poskytuje stavební práce daňovému poradci (plátci DPH) a práce spočívají v opravě jeho bytu, který pronajímá, pronájem je osvobozené plnění.
Služby budou účtovány v režimu PDP, daňový poradce odvede za stavební firmu DPH a nemá nárok na odpočet daně.

Stavební firma poskytuje stavební práce daňovému poradci (plátci DPH) a práce spočívají v opravě střechy jeho domu, ve kterém současně bydlí a ve kterém má i kancelář.
Služby budou účtovány v režimu PDP, daňový poradce odvede za stavební firmu DPH a nárok na odpočet daně v poměru v jakém dům používá pro podnikání.

Stavební firma poskytuje stavební práce příspěvkové organizaci. Práce spočívají v opravě omítek v nebytovém prostoru, který je pronajímán plátci DPH a nájem je zdaňován.
Služby budou účtovány v režimu PDP, organizace odvede za stavební firmu DPH a uplatní nárok 100% na odpočet daně.

Stavební firma poskytuje stavební práce příspěvkové organizaci. Práce spočívají v opravě parkoviště, které se využívá jen a pouze pro odtahy vozidel. Tato služba je považována za výkon veřejné správy a není předmětem DPH.
Služby NEbudou účtovány v režimu PDP, faktura je vystavena s DPH.

Stavební firma poskytuje stavební práce příspěvkové organizaci. Práce spočívají v zateplení fasády administrativní budovy ředitelství.
Služby budou účtovány v režimu PDP, organizace odvede za stavební firmu DPH a uplatní nárok na odpočet daně v poměrné výši.

Sankce za použití nesprávného režimu.
V případě, že dodavatel poskytne služby bez DPH v případech, kdy režim PDP neměl být použit, doměří správce daně při kontrole dodavateli neodvedenou daň, včetně úroku z prodlení.

Pokud dodavatel poskytne službu s DPH v případech, kdy měl být použit režim PDP, správce daně při kontrole neuzná odpočet DPH u odběratele.

Jak již bylo uvedeno, odběratel i dodavatel mají povinnost hlásit správci daně veškeré dodávky uskutečněné v režimu PDP. Správce daně bude mít tedy přehled, zda odběratel odvedl za dodavatele daň.

Režimu přenesení daňové povinnosti podléhají stavební a montážní práce
Režimu přenesení daňové povinnosti podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde o služby nebo dodání zboží s montáží, které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008.
 Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu.
Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
 Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba.
Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
 Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce.
tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,…
a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Zálohy
Zálohy na plnění v režimu PDP nepodléhají zdanění.