Na seznam dotazů

Název dotazu: Registrace k DPH - průvodcovské služby
Zadáno: 22.9.2011 08:59
Otázka: Tuzemská podnikatelka - neplátce DPH poskytuje průvodcovské služby. Služby jsou poskytovány německé cestovní agentuře. Cestovní agentura je v Německu registrována k DPH. Za jakých podmínek vznikne podnikatelce povinnost registrovat se k DPH.
Odpověď: Odpověď:
Pokud bude podnikatelka poskytovat průvodcovské služby jinému plátci, registrovanému v jiném členském státě EU, stává se plátcem DPH prvním poskytnutím této služby bez ohledu na výši obratu. Od toho data má povinnost podávat daňové přiznání k DPH včetně tzv. souhrnného hlášení.

Zdůvodnění:
Místo zdanitelného plnění
Ve všech členských státech Evropské Unie se DPH řídí dle stejných pravidel, stanovených směrnicí Rady Evropy. Směrnice také stanovuje pravidla, jakému státu se bude odvádět daň z přidané hodnoty v případech, kdy mezi sebou "obchodují" subjekty z rozdílných čl. států EU. Bez těchto pravidel by podnikatelé museli platit daň z mezistátních obchodů dvakrát. V zemi dodavatele i v zemi odběratele. Sazby DPH nejsou v Evropě harmonizovány a sazba daného obchodu se řídí zákony toho státu na jehož území bude daň odvedena. Pro stanovení státu, ve kterém bude daň vypořádána se používá termín „místo kde dochází ke zdanitelnému plnění“.
Pro stanovení místa plnění není obecně podstatné, kde (na území kterého státu) došlo k obchodu (dodání zboží nebo poskytnutí služby). Pravidla jsou stanovena Směrnicí rady pro každý druh služby a dodání zboží. U služeb stanovení místa plnění závisí na druhu služby a osobě, pro kterou je služba poskytována.
Obecně je místo plnění v členském státu, ve kterém má sídlo zákazník.
To znamená, že dodání zboží i poskytnutí služby se zdaní v tom státu, ve kterém má sídlo zákazník. Toto pravidlo platí pouze pokud mezi sebou obchodují dva podnikatelé. V tomto případě se zúčtování DPH děje velice jednoduchou procedurou, kdy dodavatel poskytuje služby bez své tuzemské daně a DPH přizná ve své zemi zákazník. Jedná se o velice jednoduchý úkon, který je možný, jen když mezi sebou obchodují dva plátci DPH.
Proto evropská směrnice dává tyto pravidla:
Aby nebyly narušovány jednotné principy DPH je nutno, aby všichni podnikatelé byli plátci DPH. Pro podporu malého podnikání má směrnice výjimku. Plátcem DPH se nemusí stát ti, kteří nedosáhnou určitého obratu pro registraci (v ČR 1 mil Kč) a SOUČASNĚ obchodují jen na území jednoho státu.

Od 1.1.2010 je do zákona o DPH přidána tato věta:

§ 94 odst. 11) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

Jinými slovy: Podnikatel, který poskytuje určité služby podnikateli z jiného členského st. EU se stává plátcem DPH dnem poskytnutí této služby.
Toto pravidlo však platí, jen pro služby, které mají místo plnění (zdaňují se) v jiném čl. státě EU. To znamená pro všechny služby s výjimkou služeb pro které zákon (evropská směrnice) nestanoví jinak.
Průvodcovské služby mezi výjimky nepatří a z toho důvodu se podnikatelka stala plátcem DPH hned prvním poskytnutím průvodcovských služeb německé CK. Od toho data měla povinnost podat přihlášku k DPH a každé čtvrtletí podávat daňová přiznání.

Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti
Pokud podnikatel nesplní registrační povinnost, stanoví mu finanční úřad "daň náhradním způsobem" dle § 98 zákona o DPH. Stanovení daně náhradním způsobem znamená, že správce daně sečte veškeré úplaty, které podnikatel za dobu, kdy se stal plátcem a nesplnil registrační povinnosti obdržel a vynásobí je platnou sazbou DPH. Sankcí je zejména to, že si podnikatel nemůže uplatnit odpočty daně z nakoupených vstupů.
Pokud v daném případě podnikatelka poskytovala pouze průvodcovské služby německému plátci, jedná se o služby, které se zdaňují v Německu, jediným trestem je, že si podnikatelka nemohla uplatnit odpočty daně z výdajů souvisejícím s jejím podnikáním.

Závěr a doporučení.
V daném případě doporučuji podat co nejdříve přihlášku k dobrovolné registraci k DPH a finančnímu úřadu nesdělovat, že jsou tyto služby poskytovány již od počátku roku. Přihlášku k registraci k DPH vám zasílám v příloze.
Pokud nepřekročíte obrat 10 mil. Kč za rok, bude čtvrtletním plátcem. To znamená, že daňové přiznání budete podávat 25. 10., 25.1., 25.4., a 25.7.
Na daňovém přiznání vykážete služby poskytované německému plátci, jako služby s místem plnění (zdaňované) v jiném čl. státu EU. Součástí daňového přiznání je i tzv. souhrnné hlášení. Na tomto souhrnném hlášení oznamujete finančnímu úřadu, komu byla služba do jiného čl. státu poskytnuta, v jaké výši. Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky a data se zasílají na server evropské komise a odtud na příslušný finanční úřad v Německu. Ten potom kontroluje, zda příjemce služby v Německu daň skutečně přiznal.
Na fakturách vystavovaných německé agentuře budete uvádět cenu bez DPH a připojíte větu, že služba je předmětem zdanění v Německu a příjemce služby má povinnost za vás v Německu daň přiznat.
V daňovém přiznání si můžete uplatnit odpočet u výdajů související s vaším podnikáním. U průvodce to můžou být například výdaje na dopravu, výdaje za literaturu …