Na seznam dotazů

Název dotazu: Ukončení leasingu
Zadáno: 3.5.2004 14:34
Otázka: Kam zaúčtuji v podvojném účetnictví odkup movité věci za 1 000 Kč od leasingové společnosti po řádném ukončení leasingu. Jedná se mně o zaúčtování v roce 2003, zda musím účtovat do majetku nebo zda mohu účtovat na 501 (spotřeba DDHM). Žádám o vysvětlení příslušné legislativy.
Odpověď: Do konce roku 2003 bylo v platnosti opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
V tomto opatření bylo v článku Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek Čl. I odstavec 4) stanoveno, že dlouhodobým hmotným majetkem účtovaným v účtové třídě 0 se rozumí:
• pozemky
• stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla
• byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb.
• umělecká díla, sbírky
• movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty
• předměty z drahých kovů
• věci nabyté nájemcem z finančního leasingu, a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti

Novelou zákona o účetnictví č. 575/2002 bylo s účinností od 1.1.2003 „Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele“ nahrazeno vyhláškou č. 500/2002 Sb. V roce 2003 bylo ještě možno, dle přechodných ustanovení k zákonu o účetnictví, toto opatření používat, ale jen v rozsahu, v jakém nebyl předmět jejich úpravy obsažen ve vyhlášce.

V roce 2004 bylo Opatření zcela nahrazeno vyhláškou a Českými účetními standardy.

Dle § 7 odstavec 3 vyhlášky 500/2002 Sb., položka „Samostatné movité věci obsahuje“:

• předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění
• samostatné movité věci
• soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením

s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce “Samostatné movité věci a soubory movitých věcí” se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že je nyní jen na rozhodnutí účetní jednotky a jejím vnitřním předpisu, zda předměty nabyté po ukončení finančního leasingu bude účtovat na účtech účtové skupiny 02 jako samostatnou movitou věc a nebo je zahrne přímo do nákladů.