Na seznam dotazů

Název dotazu: Vklad nemovitosti do s. r. o.
Zadáno: 13.4.2011 23:18
Otázka: Fyzická osoba hodlá vložit nemovitost do ZK s. r. o. Hodlá nemovitost vyřadit z obchodního majetku OSVČ a vložit jej do s. r. o. již ze soukromého (neobchodního) majetku. Obecně je totiž výhodnější ponechat podíl na s. r. o. ve sféře soukromého (neobchodního) majetku. Pokud totiž následně dojde k prodeji tohoto obchodního podílu po více než 5 letech od jeho nabytí, půjde již o příjem osvobozený od daně z příjmů. Jaké daňové dopady bude mít tato skutečnost na zdanění FO? Bude muset vklad nemovitosti FO zdanit, pokud došlo ke vložení do s. r. o. před 5 lety po vyřazení z obchodního majetku?
Odpověď: Postup navržený tazatelem je možný. Podnikatel fyzická osoba může vyřadit nemovitost ze svého obchodního majetku. Datum vyřazení se uvede na kartě hmotného majetku.
Následně může tuto nemovitost vložit do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným.

Pro vkladatele neplynou z vkladu nemovitosti do obchodní společnosti žádné daňové povinnosti na dani z příjmu fyzických osob a to ani v případě, kdy nemovitost byla součástí obchodního majetku.

Vklad nemovitosti do kapitálové společnosti podléhá dani z převodu nemovitosti, ale je od daně podmínečně osvobozen dle § 20 odstavec 6 písmeno e) zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti.
Podmínkou pro osvobození je, že účast společníka na obchodní společnosti nezanikne dříve než po pěti letech od vložení nemovitosti. Osvobozena je pouze hodnota vkladu vložená do základního kapitálu společnosti.

Obdobný časový test pěti let je stanoven pro osvobození od daně z příjmu. Dle § 4 odstavec 1 písmeno r) zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny příjmy plynoucí z převodu účasti na obchodních společnostech, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let.