Na seznam dotazů

Název dotazu: Vystavování dobropisů od dubna 2011
Zadáno: 12.4.2011 22:29
Otázka: Dle nového zákona od DPH platného od 1.4.2011 nastávají některé změny, a zejména co se tyká par. 42.
Otázka zni, za jakých okolnosti NEMUSIME podávat opravné daňové přiznání v případě opravy zakladu dane, pokud např. vystavujeme dobropisy z důvodu spatné ceny, nebo nesprávného počtu dodaných kusu výrobků
Odpověď: K 1. dubnu nabývá účinnosti zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Dle této novely se ruší pojmy dobropis a vrubopis a nahrazují se pojmem opravný daňový doklad.

Zákon obsahuje dva okruhy oprav:
1) Opravy definované v § 42, tyto opravy se považují za samostatné plnění. To znamená, že plátce nemá povinnost podávat při provedení opravy dodatečné přiznání.
2) Opravy definované v § 43 nejsou samostatným plněním a plátce má povinnost při jejich provedení podat dodatečné přiznání k DPH.

Případy dle § 42 u nichž se dodatečné přiznání se nepodává:
• při vrácení části nebo celé dodávky zboží
• při dodatečném snížení, popřípadě při zvýšení ceny
• při vrácení spotřební daně
• při vrácení předmětu z finančního leasingu
• při vrácení zálohy, ze které vznikla povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo,
• pokud byla úplata, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.
V těchto případech má plátce VŽDY povinnost, opravu provést, s tím že oprava se provede v aktuálním daňovém přiznání

Případy dle § 43 u kterých má plátce povinnost dodatečné přiznání podat:
plátce uplatnil a přiznal daň ve vyšší výši, než stanoví zákon o DPH – plátce může opravu provést

Pokud plátce přiznal chybně daň, tím snížil daňovou povinnost, plátce musí opravu provést.Pokud dochází k opravě z důvodu chybně uvedené ceny, nebo nesprávného počtu fakturovaných kusů, jedná se o důvody dle § 43. Tyto opravy by měly být uvedeny v dodatečném daňovém přiznání.

Pokud však plátce daně v rozporu s ustanovením § 43 nepodá dodatečné přiznání a uvede opravu v aktuálním řádném daňovém přiznání, porušuje zákon o DPH, ale zákon za toto porušení nezná žádnou sankci. Pokud správce daně zjistí, provedení opravy v jiném zdaňovacím období, vyměří úrok z prodlení ve stejné výši, v jaké bude udělen při podání dodatečného přiznání.