Na seznam dotazů

Název dotazu: Finanční způsobilost dopravců
Zadáno: 3.5.2004 14:33
Otázka: Manžel podniká od roku 1994 v autodopravě a má jeden automobil, nyní má prokázat finanční způsobilost. Ve sbírce zákonů jsme našli § 40b, kde se uvádí částka 220 000 Kč, pokud podnikal před dnem účinnosti zákona. Zajímalo by mě jakou částku mám dokazovat, když se píše jen o částce 330 000 Kč. Pak bych chtěl vědět co je podkladem pro její ověření? Účtuji v jednoduchém účetnictví, proto si myslím PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů potvrzeném FÚ.
Odpověď: Povinnost prokazovat finanční způsobilost je stanovena autodopravcům zákonem o silniční dopravě.
V § 4a) je uvedeno, že dopravce musí prokazovat, že je schopen zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Slovy zákona musí dopravce prokazovat tzv.finanční způsobilost.
Finanční způsobilost musí prokazovat každý dopravce, který hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.
Finanční způsobilost nejsou povinni prokazovat dopravci, kteří dopravu provozují speciálními vozidly a dále se prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.

Finanční způsobilost se prokazuje:
• obchodním majetkem
• objemem dostupných finančních prostředků
• provozním kapitálem
• rezervami na 12 měsíců provozu

a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo.

Dopravci, kterým byla vydána koncese před 1. srpnem 1994 prokazují finanční způsobilost ve výši ve výši 220 000 Kč pro jedno vozidlo a 110 000 Kč pro každé další vozidlo o celkové hmotnosti 6 tun a více nebo ve výši 40 000 Kč pro každé další vozidlo do 6 tun celkové hmotnosti. Tyto nižší částky se vztahují pouze na vozidla, kterými dopravce provozoval dopravu ke dni 1.8.1994


Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele.
Způsob prokazování je stanoven vyhláškou o způsobu prokázání finanční způsobilosti
dopravcem. Pro dopravce účtující v jednoduchém účetnictví je v § 3 této vyhlášky stanoveno, že finanční způsobilost prokáží výkazem o majetku a závazcích za poslední uzavřené účetní období.
Předepsaná výše prostředků pro prokázání finanční způsobilosti se určí součtem všech položek jednotlivých řádků výkazu včetně výše rezerv. Od výsledku se odečte hodnota závazků a úvěrů.
Ve výkazu se mimo jiné uvádí i stav peněžních prostředků v hotovosti, proto dopravce (fyzická osoba účtující v jednoduchém účetnictví) může navýšit svou finanční způsobilost vkladem svých osobních prostředků do podnikání.
Výše uvedený výkaz je součástí daňového přiznání, proto dopravce prokáže finanční způsobilost jeho předložením.