Na seznam dotazů

Název dotazu: Tvorba opravných položek
Zadáno: 10.12.2003 14:59
Otázka: K pohledávce, která byla splatná 5/99 byla vytvořena zák. opravná položka do výše 33 % (MD 558/D 391). V dalších letech nedošlo k žádné úhradě, proto v 4/03 bylo podáno trestní oznámení k Městskému soudu k Praze. Je správné dotvoření zák. OP do výše 100 % (od doby splatnosti uplynulo více než 40 měsíců)? Dochází tímto podáním k prodloužení promlčecí doby? Vymahatelnost pohledávky bude obtížná, protože zástupce žalované společnosti je ve výkonu trestu. Kdy lze pohledávku odepsat?
Odpověď: Zákon o daních příjmů § 24 odstavec 2 písmeno i) stanoví, že pro daňové účely lze tvořit jen takové opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Tento předpis stanovuje pravidla pro tvorbu několika druhů opravných položek. Předpokládám, že tazatel tvoří opravné položky k nepromlčené pohledávce splatné po 31.prosince.1994 dle § 8a zákona o rezervách.
Dle tohoto ustanovení se povolená výše tvorby opravné položky odvozuje od doby, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky.
Pokud eviduje poplatník nepromlčenou pohledávku s dobou po splatnosti delší než 12 měsíců, může dle ustanovení § 8a odstavec 1 písmeno b) zákona o rezervách vytvořit opravnou položku až do výše 33% hodnoty pohledávky. Zde zákon neklade poplatníkovi žádné jiné podmínky.
Vyšší opravné položky než 33 %, lze vytvářet k pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení nebo soudní řízení a nebo správní řízení jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva. Tato podmínka je stanovena v § 8a odstavec 2 zákona o rezervách.
Na základě trestního oznámení může policejní orgán zahájit trestní stíhání, ale v žádném případě podání trestního oznámení se nezahajuje rozhodčí, soudní nebo správní řízení.
Z těchto důvodů není tvorba daňových opravných položek nad hranici 33% hodnoty pohledávky opodstatněná.

Jestliže se poplatník rozhodne pohledávku odepsat, je pro něj nejvýhodnější provést odpis těsně před jejím promlčením, to znamená v době, kdy je vytvořena opravná položka v nejvyšší možné zákonné výši. V tomto případě, s využitím ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno y bod 5 druhá věta) zákona o daních z příjmů, je hodnota pohledávky daňovým nákladem do výše opravné položky tvořené dle zákona o rezervách. Zbylou část pohledávky je nutno odepsat do nedaňových nákladů.