Na seznam dotazů

Název dotazu: Podnikání na Slovensku
Zadáno: 10.12.2010 20:46
Otázka: Jsem OSVČ v ČR, mám zde trvalé bydliště, podávám zde DP k DPFO, nejsem plátce DPH.
Současně žiji 5 let na Slovensku s přítelem, jež má trvalé bydliště ve SR, máme spolu dítě s příjmením otce.
Na Slovensku společně podnikáme, podnikání je vedeno na přítele a ten podává DP k DPFO, není plátce DPH. Podnikání spočívá v chovu koní v hospodářském objektu - bývalý kravín. Budova je majetkem přítele a je evidována v podnikání.
Nyní se přítel rozhodl ukončit podnikání a toto převést na mne včetně podnikatelského objektu.
Žádám poradit:
- jak co nejlevněji převést budovu od přítele na mne?
- jakým způsobem mohu já podnikat ve SR?
- kde budu podávat DP pokud mně zůstane podnikání i v ČR?
- lze založit sdružení fyzických osob v našem případě?
Odpověď: Tazatelka uvádí, že trvale žije ve Slovenské republice, má tam rodinu a podniká tam. Z těchto údajů lze usoudit, že tazatelka je daňovým rezidentem Slovenské republiky. Z toho důvodu bude na Slovensku zdaňovat veškeré své příjmy. Daňové přiznání bude podáváno podle pravidel stanovených ve slovenském zákoně o daních z příjmů a tuto problematiku je nutno konzultovat s daňovým poradcem na Slovensku.
V případě, že tazatelce poplynou příjmy pouze ze zdrojů na území Slovenska, nevzniká jí povinnost podávat daňové přiznání v České republice. Českému správci daně je nutno tuto skutečnost oznámit.
V případě, že tazatelka bude mít příjmy z obou států, bude podávat dvě daňová přiznání. V zemi, ve které není daňovým rezidentem, zdaní pouze příjem plynoucí z toho státu. V zemi ve které je daňovým rezidentem uvede na daňovém přiznání veškeré své celosvětové příjmy a podle pravidel stanovených ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění zohlední daň zaplacenou v druhém státě.