Na seznam dotazů

Název dotazu: Účetní odpisy / nepoužívání
Zadáno: 24.11.2010 09:54
Otázka: Vedeme účetnictví. V majetku máme tři roky stroj, daňové odpisy jsme dosud neuplatnili z důvodu nízkého základu daně. O účetních odpisech jsme neúčtovali. Jak máme napravit a zaúčtovat tento stav?
Odpověď: Účetní předpisy nepřipouští nezahájení ani přerušení účetního odepisování. Pokud má účetní závěrka podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, musí účetní jednotka zohlednit i průběžné opotřebení dlouhodobého majetku. Opotřebení hmotného majetku se do účetnictví promítá právě prostřednictvím účetních odpisů.

Opravu nezaúčtovaných účetních odpisů provedeme v aktuálním účetním období. Opravu takto provedeme, pokud objevená chyba není natolik zásadního charakteru, že by významně zkreslila účetní výsledky a věrný obraz účetnictví. V opačném případě by tazatel musel využít možnosti znovuotevření účetních knih.
Autor v odpovědi předpokládá, že v daném případě neuplatněné účetní odpisy výrazně nezkreslují věrnost tazatelovy účetní závěrky a proto doporučuje opravit tuto účetní chybu v aktuálním účetním období. V úvahu připadají dvě možnost opravy chyby:

a) postup podle Českého účetního standardu (dále jen „ČÚS“) č. 019 a opravy provést výsledkově, tj. s dopadem do aktuálního výsledku hospodaření, který bude opravou zkreslen. Opravu zaúčtujete na účet 551/082, případně 588/082, nebo

b) postup podle Interpretace Národní účetní rady č. 11 a opravy provést přes účty vlastního kapitálu, tj. bez dopadu do aktuálního výsledku hospodaření. Oprava bude zaúčtovaná například na účet 428/082.