Na seznam dotazů

Název dotazu: Cena obvyklá
Zadáno: 27.10.2010 13:20
Otázka: Jak zjistit cenu obvyklou. Právnická osoba, s. r. o., vlastník objektu, pronajal na 10 let zmíněný objekt fyzické osobě, která objekt provozuje jako penzion. Jak správně zjistí cenu obvyklou, za jakou objekt pronajmout, pokud v místě není podobný objekt ani nenastala podobná situace. Zatím je roční nájem stanoven přibližně ve výši ročního daňového odpisu a nákladů s objektem souvisejících, např. pojištění budovy, které eviduje vlastník. Ten také objekt odepisuje.

Odpověď: Způsob stanovení ceny obvyklé určuje zákon o oceňování v § 2. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně, důsledky přírodních či jiných kalamit.
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy.
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

V případě, že dojde k uzavření nájemní smlouvy mezi spojenými osobami a správce daně při kontrole zjistí, že stanovené nájemné se odchyluje od ceny obvyklé, může správce daně požadovat vysvětlení důvodů, proč se poplatník od ceny obvyklé odchýlil. Pokud nebude schopen rozdíl uspokojivě doložit, správce daně o zjištěný rozdíl upraví základ daně.

Pokud není tazatel schopen sám správě obvyklou cenu stanovit, je vhodné požádat znalce z oboru oceňování o stanovení obvyklé ceny znaleckým posudkem.