Na seznam dotazů

Název dotazu: Příslušenství rodinného domu z hlediska daně z přidané hodnoty
Zadáno: 15.9.2010 20:13
Otázka: Co může být příslušenstvím domu dle § 48 zákona o DPH z hlediska snížené DPH? Patří sem např. elektroměrový rozvaděč a venkovní kabelové rozvody pro RD, venkovní osvětlení, tablo v plotě, satelitní anténa apod.?
Odpověď: Definici příslušenství věci nalezneme v § 121 odst. 1 občanského zákoníku. Příslušenstvím jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenství věci má ve vztahu k věci hlavní povahu věci vedlejší.
Ministerstvo financí zveřejnilo ve své informaci č.j. 18/21492/2008-181 k uplatňování zákona o DPH u výstavby příkladný výčet věcí, které mohou tvořit příslušenství bytového nebo rodinného domu. Jedná se například:
• garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům;
• podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla;
• oplocení;
• přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu;
• připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu);
• studny;
• bazény.

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu nejsou dle názoru ministerstva financí plošné stavby.

Mezi příslušenství rodinného domu bude také patřit i elektroměrový rozvaděč a venkovní kabelové rozvody pro RD, venkovní osvětlení, tablo v plotě i satelitní anténa.