Na seznam dotazů

Název dotazu: Byt pořízený jako zásoba
Zadáno: 13.7.2010 09:32
Otázka: Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupil v roce 2005 byt jako zboží, uplatnil odpočet DPH, do roku 2010 jej vede jako zásobu na skladě, v roce 2010 se rozhodl, že uvedený byt ze zásob vyřadí a bude jej využívat k vlastnímu bydlení. Jakou formou má převod uskutečnit, z jaké ceny odvede DPH - pořizovací nebo obvyklé. Bude tento převod podléhat dani z převodu nemovitosti. Jaká částka bude podléhat dani z příjmu?

Odpověď: Autor v odpovědi předpokládá, že se jedná o byt, zapsaný jako jednotka v katastru nemovitosti, dále tazatel neuvádí, zda vede účetnictví a nebo daňovou evidenci. V případě, vedení účetnictví, se byt vyřadí zápisem 491/132. Vyřazení bude provedeno v pořizovací ceně. Vyřazení bytu z obchodního majetku nebude mít v dopad do základu daně z příjmu.
V daňové evidenci se zásoby ihned při jejich pořízení na rozdíl od účetnictví zahrnují přímo do daňových výdajů. Z toho důvodu jejich vyřazení zvyšuje základ daně z příjmů. Zvýšení základu daně bude ve výši pořizovací ceny.
Tazatel uvádí, že byt před 5ti lety pořídil jako zásobu, nikdy byt nepoužil pro podnikatelské účely a nyní tento majetek bude vyřazovat pro soukromé použití. V případě daňové kontroly může být předmětem dokazování, zda již původní pořízení bytu bylo výdajem na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 odstavec 1) zákona o daních z příjmů. Z toho důvodu finanční úřad může zpochybnit daňovou relevanci již původně uplatněného výdaje.

Zákon o dani z přidané hodnoty považuje vyřazení hmotného majetku pro soukromou spotřebu za dodání zboží za úplatu. To znamená, že vyřazení majetku podléhá dani z přidané hodnoty. Základem daně je cena nemovitosti nebo obdobné nemovitosti, za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni vyřazení z obchodního majetku. Pokud takovou cenu nelze určit, je základem daně vynaložená výše celkových nákladů.

Převod bytu z ochodního majetku k soukromému užití nepodléhá dani z převodu nemovitosti.