Na seznam dotazů

Název dotazu: Povinnost registrace k DPH při poskytování služeb
Zadáno: 26.1.2010 10:38
Otázka: Neplátce DPH poskytuje
1) vzdělávací kurzy – Arteterapii.
2) jiné služby spočívající v ilustraci knih, kalendářů, překlady apod.

Tyto kurzy poskytuje:
Plátcům i neplácům DPH a dále osobám z jiných čl. států EU.

Otázkou je, za jakých podmínek vznikne povinnost se registovat k DPH.
Odpověď: Odpověď:
Pokud bude podnikatel poskytova jen vzdělávací služby, vznikne mu povinnost registrace k DPH pouze překročením obratu 1 mil.Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. V tomto případě není podstatné komu jsou služby poskytovány.
U ostatních služeb, jako jsou ilustrace knih, kalendářů, překlady se podnikatel stane plátcem, pokud tato služba bude poskytnuta podnikateli z jiného členského státu EU.

Zdůvodnění:
Místo zdanitelného plnění
Ve všech členských státech EU se DPH řídí dle stejných pravidel stanovených směrnicí Rady Evropy. Směrnice stanovuje také pravidla jakému státu se daň z přidané hodnoty bude odvádět. Bez těchto pravidel by podnikatelé museli platit daň z mezistátních obchodů dvakrát. V zemi dodavatele i v zemi odběratele. Sazby DPH nejsou v Evropě harmonizovány a sazba daného obchodu se řídí zákony toho státu na jehož území bude daň odvedena. Pro stanovení státu, ve kterém bude daň vypořádána se používá termín „místo kde dochází ke zdanitelnému plnění“.
Pro stanovení místa plnění není obecně podstatné, kde (na území kterého státu) došlo k obchodu (dodání zboží nebo poskytnutí služby). Pravidla jsou stanovena Směrnicí rady pro každý druh služby a dodání zboží. U služeb stanovení místa plnění závisí na druhu služby a osobě pro kterou je služba poskytována. U služeb se tato pravidla v celé Evropě od 1. 1. 2010 podstatným způsobem mění.
Obecně je místo plnění v členském státu, ve kterém má sídlo zákazník.
To znamená, že dodání zboží i poskytnutí služby se zdaní v tom státu, ve kterém má sídlo zákazník. Toto pravidlo platí pouze pokud mezi sebou obchodují dva podnikatelé. V tomto případě se zúčtování DPH děje velice jednoduchou procedurou, kdy dodavatel poskytuje služby bez své tuzemské daně a DPH přizná ve své zemi zákazník. Jedná se o velice jednoduchý úkon, který je možný, jen když mezi sebou obchodují dva plátci DPH.
Proto evropská směrnice dává tyto pravidla:
Aby nebyly narušovány jednotné principy DPH je nutno, aby všichni podnikatelé byli plátci DPH. Pro podporu malého podnikání má směrnice výjimku. Plátcem DPH se nemusí stát ti, kteří nedosáhnou určitého obratu pro registraci (v ČR 1 mil Kč) a SOUČASNĚ obchodují jen na území jednoho státu.

Od 1.1.2010 je do zákona o DPH přidána tato věta:

§ 94 odst. 11) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

Jinými slovy: Podnikatel, který poskytuje určité služby podnikateli z jiného členského st. EU se stává plátcem DPH dnem poskytnutí této služby.
Toto pravidlo však platí, jen pro služby, které mají místo plnění (zdaňují se) v jiném čl. státě EU. To znamená pro všechny služby s výjimkou služeb pro které zákon (evropská směrnice) nestanoví jinak.
Mezi služby na která se žádná výjimka nevztahují patří i služby ilustrátora i překladatele. Z toho důvodu je místo plnění při poskytnutí této služby stát, ve kterém má sídlo zákazník (pokud je podnikatelem) a poskytovatel služby se stává plátcem DPH.

Místo plnění u vzdělávacích služeb.
§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy, a podobných služeb
Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně koná.

Zákon o DPH stanoví pro vzdělávací služby výjimku. Vzdělávací služby se zdaňují (mají místo plnění) vždy v tom státě, ve které se akce koná bez ohledu na osobě, které jsou poskytovány.

Jak již bylo uvedeno, registrační povinnost vzniká pouze, poskytnutím služby s místem plnění v jiném čl. státě. Z toho důvodu se na Vás, pokud budete poskytovat jen vzdělávací služby registrační povinnost vztahovat nebude. Podmínkou je, že se vzdělávací akce koná na území České republiky.
Na registraci k DPH nemá vliv ani příjem v Eurech přes banku.

Dále upozorňuji, že plátcem DPH se může tuzemský podnikatel stát i v případě, že přijme služby od jiného podnikatele z EU.