Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezervy na opravu majetku
Zadáno: 20.12.2009 21:05
Otázka: Jsem zemědělský podnikatel od roku 1993, vedu daňovou evidenci. V roce 2008 jsem dosáhl dobrých výsledků v hospodaření a proto jsem se rozhodl vytvořit rezervu na opravu hmotného majetku ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o opravu střechy haly pro skladování obilí a strojů ve výši 250 tis. Kč a generální opravu diskového podmítače ve výši 50 tis. Kč. Opravu podmítače bych chtěl provést v roce 2010, opravu střechy v roce 2011 až 2012.
Celkové předpokládané náklady na opravu podmítače budou asi 50 tis. Kč, náklady na opravu střechy asi 400 tis. Kč. Je možné nakoupit náhradní díly na opravu podmítače již v roce 2009?
Jak pokračovat v tvoření rezervy na opravu střechy v příštích letech?
Jak postupovat v případě, že výsledek hospodaření v roce 2009 nebude dobrý (nebo v roce 2010) a nebudu moci rezervu tvořit?
Musí být rezerva uložena na zvláštním účtu?
V roce 2008 to zákon nestanovil. V případě, že bych z finančních důvodů nemohl opravu střechy provést, jak bych musel postupovat?
Jak je to s rezervou na pronajatý majetek?
Odpověď: Rezervy na opravu majetku neslouží primárně ke snížení základu ani pro dosažení daňové úspory. Smyslem tvory rezerv je umožnění budoucí opravy hmotného majetku.
Pokud by podnikatel tvořil rezervy jen podle svého daňového základu, finanční úřad by jejich tvorbu nejspíše při daňové kontrole zpochybnil jako účelovou.

Zákon o rezervách stanovuje v § 7 základní pravidla pro tvorbu rezerv:
Vztah k majetku
Rezervy na opravu mohou tvořit zejména vlastníci majetku.
U najatého majetku není tvorba rezerv umožněna. Rezervy mohou tvořit pouze nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku, přičemž k opravám majetku musí být smluvně písemně zavázáni.

Druh majetku
Rezervy lze tvořit na opravu majetku, který se odepisuje 5 a více let. Z toho vymezení vyplývá, že rezervy není možno tvořit na opravy majetku, který je zařazený v první odpisové skupině.

Další omezení
Rezervu není umožněno tvořit na opravy majetku
• který je určen k likvidaci,
• u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
• u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok,
• k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu

Doba tvorby rezervy na opravu
Rezerva na opravy hmotného majetku nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období.

Maximální doba tvorby rezervy činí u hmotného majetku zatříděného ve:
• 2. odpisové skupině 3 zdaňovací období
• 3. odpisové skupině 6 zdaňovacích období
• 4. odpisové skupině 8 zdaňovacích období
• 5. a 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období

Způsob tvorby rezervy na opravu
• Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy.
• Do počtu zdaňovacích období rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje zdaňovací období, kdy dojde k zahájení tvorby rezervy.
• Do tohoto počtu zdaňovacích období se nezahrnuje předpokládané zdaňovací období, kdy dojde k zahájení opravy.

Zrušení rezervy na opravu
• Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období.
• Rezerva nebo její zůstatek se zruší i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. (Výjimkou jsou případy, kdy k překročení lhůt dojde zásahem orgánu státní správy)
• Za zahájení opravy se považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy. Provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou.

Příklad tvorby a čerpání rezervy na opravu
Rezerva na opravu střechy
Rok zahájení 2008 tvorba 83 333 Kč
Tvorba 2009 tvorba 83 333 Kč
Tvorba 2010 tvorba 83 333 Kč
Celkem 250 000 Kč

Oprava může být zahájena v roce 2011, ale nejpozději v roce 2012.

Rezerva na opravu stroje
Rok zahájení 2008 tvorba 25 000 Kč
Tvorba 2009 tvorba 25 000 Kč
Celkem 50 000 Kč

Oprava může být zahájena v roce 2010, ale nejpozději v roce 2011.

Náhradní díly na generální opravu stroje je možno zakoupit již v roce 2009. Nakoupení náhradních dílů zákon nepovažuje za zahájení opravy. Zahájením opravy se rozumí začátek fyzických prací. Výdaje na nakoupení náhradních dílů nebudou daňově relevantní.

Finanční krytí rezerv na opravu
Povinnost ukládat peněžní prostředky ve výši tvořené rezervy se vztahuje na rezervy, u kterých se započalo s tvorbou v roce 2009. Tazatel započal s tvorbou v roce 2008, a proto nemá povinnost peněžní prostředky deponovat.

Rozpuštění rezervy
V případě, kdy poplatník zjistí, že z jakéhokoliv důvodu nebude mít možnost opravu provést, má povinnost ihned rezervu rozpustit. Správce daně bude při daňové kontrole zkoumat, zda poplatník netvořil rezervu pouze účelově, z důvodů pouhého odložení daňové povinnosti.