Na seznam dotazů

Název dotazu: Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a rezervy
Zadáno: 26.4.2004 15:44
Otázka: Účtujeme bytová družstva. Od roku 2004 ve zjednodušeném rozsahu podle novely zákona o účetnictví. V tomto zákonu mi ovšem není zcela jasný § 13a, že nelze tvořit účetní opravné položky a rezervy. O účetních rezervách na opravy bytových domů u družstev účtujeme každý rok, jsou to vlastně ušetřené zdroje mezi vybranými nájmy a použitými prostředky na provoz domů z těchto nájmů. Jak bychom tedy měli účtovat a nepoužívat tvorbu účetních rezerv na opravy?
Odpověď: Zákon o účetnictví stanovuje v § 9 odstavec 1 povinnost vést všem účetním jednotkám účetnictví v plném rozsahu.
Dále zákon vyjmenovává účetní jednotky kterou mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:
• občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek,
• bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů,
• územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí,
• příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel,
• ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon.
Jak jsem uvedl, zákon těmto jednotkám umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, ale pokud se tak nerozhodnou zákon jim nebrání vést účetnictví v plném rozsahu.

Rozsah zjednodušeného účetnictví je stanoven v § 13a zákona o účetnictví. V odstavci 1 písmeno d) je omezena tvorba rezerv a opravných položek. Dle tohoto ustanovení účetní jednotky účtující ve zjednodušeném rozsahu nemohou tvořit tzv. účetní rezervy dle § 26 odstavec 3. Jedná se například o rezervy na daň z příjmů, na důchody, technické rezervy a dále opravné položky například k zásobám atd.
Toto omezení se netýká rezerv a opravných položek upravených v zákoně o rezervách. Tento zákon upravuje například rezervy na opravu hmotného majetku a opravné položky k nepromlčeným pohledávkám. Tyto opravné položky a rezervy může tvořit i účetní jednotka účtující v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.