Na seznam dotazů

Název dotazu: Ukončení sdružení a vyřazení budovy
Zadáno: 18.11.2009 15:43
Otázka: Sdružení dvou fyzických osob, vede daňovou evidenci. Jeden z účastníku vložil v r. 2000 do majetku budovu. Tuto budovu odepisoval sám. Jak se bude postupovat s budovou při ukončení činnosti sdružení?
Budova není zcela odepsána. Musí se ocenit znaleckým posudkem, vyřadit do soukromého užívání, uplatnit 1/2 roční odpis, zůstatkovou cenu do nákladu a odvést DPH? Ocenění znalcem je cena bez DPH?
Odpověď: Při ukončení činnosti sdružení bez právní subjektivity se účastníkům vrací věci vnesené do sdružení. Dále se vypořádají podíly na majetku nabytém za činnosti sdružení.
Tazatel uvádí, že v roce 2000 vložil do sdružení budovu. Po ukončení činnosti, sdružení budovu vrátí účastníkovi, který ji na počátku vložil. Vložením i vrácení budovy nedochází k přechodu vlastnictví, vlastníkem budovy je po celou dobu činnosti sdružení fyzická osob, která budovu do sdružení vnesla.
Tato fyzická osoba má budovu ve svém obchodním majetku. Pokud by tento účastník sdružení nadále podnikal mimo sdružení, bude nadále uplatňovat celé odpisy budovy ve svých výdajích.
V případě, že současně s ukončením činnosti sdružení ukončí i podnikatelskou činnost, musí postupovat v souladu s ustanovením § 23 odstavec 8 zákona o daních z příjmů.

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci upraví při ukončení činnosti základ daně o:
• hodnotu pohledávek
• hodnotu závazků
• cenu nespotřebovaných zásob
• zůstatky vytvořených rezerv
Nájemné u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši.

Ve zdaňovacím období, ve kterém dojde k ukončení podnikatelské činnosti se dle § 26 odstavec 7 písmeno a bod 3) uplatní odpisy budovy pouze ve výši jedné poloviny.

Ukončení podnikatelské činnosti a vyřazení majetku z obchodního majetku není důvodem pro zahnutí zůstatkové ceny do daňových výdajů. Zůstatková cena je daňovým výdajem pouze v případech vyjmenovaných v § 24 odstavec 2 písmeno b). Jedná se o případy vyřazení majetku v například důsledku prodeje, živelné události a podobně. Ukončení činnosti mezi tyto případy nepatří.

Povinnosti plátce z pohledu zákona o DPH
Při ukončení podnikatelské činnost dojde i k zrušení registrace DPH. Plátce daně je dle § 74 odstavec 6 povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně (vrátit uplatněné DPH) u majetku, který je k datu zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.
U nedokončeného majetku a zásob se vrací plná výše uplatněného odpočtu. V případě hmotného majetku, tedy i budovy, se daň vrací, pouze pokud byl majetek pořízen v době kratší než 5 let před ukončením registrace a to tak, že se za každý rok uplatněný nárok na odpočet krátí o 1/5. Pro účely vracení odpočtu DPH se provedená technická zhodnocení považují za samostatný majetek.

Závěr
Lze tedy závěrem shrnout, že ukončení činnosti sdružení nemá vliv na odpisování nemovitosti. Pokud je současně s ukončením sdružení ukončena i podnikatelská činnost, uplatní poplatník odpisy ve výší jedné poloviny. DPH vrací pouze v případě, že při pořízení budovy byl uplatněn nárok na odpočet a současně k pořízení došlo v době kratší než 5 let před ukončením činnosti.