Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy oplocení pastviny
Zadáno: 27.10.2009 20:54
Otázka: Podnikatel - fyzická osoba - vedoucí daňovou evidenci potřebuje oplotit pastviny, kde pase svá zvířata. Oplocení spočívá v tom, že do země zatluče dřevěné kůly a mezi kůly natáhne ocelová lanka (vodiče el. impulsů). Podal dotaz na stavební úřad, zda je třeba nějaké vyjádření stavebního úřadu. Stavební úřad mu písemně oznámil, že se nejedná o stavbu a tedy není třeba žádného vyjádření ze strany stavebního úřadu. Podnikatel ale neví, jakým způsobem zúčtovat náklady, související s tímto oplocením, neboť se jedná o částku značně převyšující 40 tis. Kč (zda může tyto náklady uplatnit přímo či zda musí náklady uplatňovat formou odpisů - pokud formou odpisů, pak v jaké odpisové skupině).
Odpověď: Obecně je oplocení stavebním dílem. Záleží však na stavebně technickém provedení. Stavby jsou, dle § 26 zákona o daních z příjmů, považovány za hmotný majetek a náklady a jejich pořízení se uplatňují prostřednictvím daňových odpisů bez ohledu na jejich vstupní cenu.
V daném případě stavební úřad rozhodl, že se o stavbu nejedná. Tazatel uvádí, že se oplocení pastviny skládá z jednotlivých dřevěných kůlů a ocelového vodiče. Oplocení plní svou funkci jen jako celek.
Z pohledu daňových a účetních předpisů se jedná o tzv. soubor movitých věcí. Soubor movitých věcí se sestavuje u majetku, který nelze s ohledem na jeho charakter evidovat samostatně. Mezi takový majetek patří například lešení a bednění.
Oplocení je složeno z jednotlivých movitých dílů, které však nejsou samostatnými movitými věcmi, neboť nemají samostatné technicko-ekonomické určení. Jednotlivý díl je jako samostatná movitá věc nepoužitelný. Teprve seskupení dílů, umožní používat věc k určeným účelům, lze uvést do užívání a v důsledku toho zahájit i odepisování.
Soubor movitých věcí se odepisuje jako jeden celek a pro účely zařazení do odpisové skupiny klasifikuje podle svého hlavního funkčního předmětu. Tazatelem popsaný elektrický ohradník bude odepisován ve druhé odpisové skupině pod položkou (2-50) SKP 31.62.13. – ohrady elektricky napájené.