Na seznam dotazů

Název dotazu: Povinnost odepisovat majetek
Zadáno: 30.9.2009 15:17
Otázka: Jsme s. r. o., dlouhodobý majetek odepisujeme pouze daňově, máme povinnost provádět i účetní odpisy?
Odpověď: Účetní jednotky mají povinnost oceňovat majetek. Tato povinnost plyne z § 24 a násl. zákona o účetnictví. Při oceňování majetku je nutno brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku, jakož i všechna snížení hodnoty majetku. Trvalé snížení hodnoty majetku se vyjadřuje prostřednictvím odpisů.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že účetní jednotka má povinnost o odpisech majetku účtovat. Pokud by v účetnictví nebylo opotřebování majetku prostřednictvím odpisů zachyceno, mohl by správce daně tuto skutečnost při kontrole vyhodnotit jako porušení povinností stanovených zákonem o účetnictví a uložit pokutu až do výše 6% hodnoty aktiv celkem.

Výši účetních odpisů si stanovuje účetní jednotka sama v odpisovém plánu s ohledem na významnost, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Zákon o účetnictví nevylučuje, aby účetní odpisy byly stanoveny ve shodné výši jako odpisy daňové, pokud tím nebudou narušeny již výše zmíněné základní zásady pro vedení účetnictví. Pokud se účetní jednotka rozhodne a stanoví účetní odpisy ve stejné výši jako odpisy daňové, pak nesmí odepisování přerušit. Přerušení daňových odpisů sice umožňuje zákon o daních z příjmů, přerušením účetních odpisů však došlo k porušení zákona o účetnictví.