Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH a stavební pozemek
Zadáno: 13.9.2009 19:59
Otázka: Na pozemek bylo vydáno stavební povolení na stavbu vodovodu a kanalizace. Jedná se tudíž o stavební pozemek, který podléhá při převodu sazbě 19 % DPH ? Jsou inženýrské sítě stavbou pevně spojenou se zemí pevným základem ?
Odpověď: Převod pozemků je obecně osvobozen od daně z přidané hodnoty. Vyplývá to z ustanovení § 56 odstavec 2 zákona o DPH.
Výjimku tvoří stavební pozemky. Převod stavebních pozemků, včetně jejich součástí, podléhá základní sazbě daně 19%.
Pro účely zákona o DPH se stavebním pozemkem rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.

Z uvedené definice vyplývá, že stavebním pozemkem se stane ten pozemek, na který:
1) Je vydáno pravomocné stavební povolení anebo je udělen souhlas pro provedením stavby.
2) Stavební povolení nebo souhlas je udělen na provedení stavby spojené se zemí pevným základem.
3) Stavebním pozemkem je pozemek do doby, než bude na pozemek umístěna stavba jako věc. Není podstatné, zda spojená nebo nespojená se zemí pevným základem.

Vodovodní, kanalizační a jiné přípojky nejsou obvykle spojeny se zemí pevným základem, záleží však na stavebně technickém provedení. Při posuzování pevného spojení se zemí je vhodné vycházet z projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Stavební povolení, vydané na základě této projektové dokumentace, je jako správní rozhodnutí pro správce daně závazné (§ 28 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků). Pokud je v projektové dokumentaci (např. v její technické zprávě) uvedeno, že stavba bude či nebude spojená se zemí pevným základem a stavební úřad svým rozhodnutím (stavebním povolením) tuto projektovou dokumentaci osvědčí, pak taková projektová dokumentace je nepochybně významným důkazním prostředkem v dokazování (§ 31 zákona o správě daní a poplatků).