Na seznam dotazů

Název dotazu: Zkrácené odpisy z majetku pořízeného aktivací
Zadáno: 24.7.2009 09:09
Otázka: Firma s. r. o, plátce daně, která vede účetnictví, nakoupila v roce 2007-2008 zařízení, které však nebylo aktivováno a bylo uloženo na sklad. V letošním roce 2009 dojde k aktivaci tohoto zařízení.
Zajímá mě zda:
1. Pro pořízení tohoto majetku aktivací platí také novela zákona o daních z příjmů, týkající se zkrácení doby odpisování.
2. Zařízení by bylo zařazeno do 2. odpisové skupiny s dobou odpisů 24 měsíců. Konkrétně majetek, který bude aktivován v měsíci červenci 2009, budou odpisy vypadat následovně.
Za období 7/2009 - 6/2010 rovnoměrně 60 % z celkové ceny majetku
Za období 7/2010 - 6/2011 rovnoměrně 40 % z celkové ceny majetku.
Předpokládám, že novelu podepíše prezident republiky.
Odpověď: 20. července 2009 nabyla účinnosti novela zákona o dani z příjmů č. 216/2009 Sb. Tato novela zavádí mimo jiné mimořádné (zrychlené) odpisy majetku.

Dle nového ustanovení § 30a lze majetek:
• zařazený v první odpisové skupině odepsat rovnoměrně bez přerušení za 12 měsíců.
• zařazený ve druhé odpisové skupině odepsat za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60% vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40% vstupní ceny.
Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

V roce zahájení anebo ukončení odpisování se v průběhu zdaňovacího období uplatní odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Mimořádné odpisy lze použít pouze u nového majetku, POŘÍZENÉHO v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010.

Definici pojmu pořízení majetku v českém právu nenajdeme. Nepřímo je pojem vysvětlen například v ČÚS pro podnikatele č. 013, - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v kapitole 5.1.1:
Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 ….. se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin
• 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu,
• 21 - Peníze v případě koupě
• 32 - Závazky
• 35 - Pohledávky za společníky
• 37 - Jiné pohledávky a závazky
• 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
• 49 - Individuální podnikatel
• 62 - Aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností.

Tazatel uvádí, že majetek zakoupil a uložil na sklad. V tomto případě je již samotné zakoupení zásoby považováno za její pořízení. Autor zde odkazuje například na ČÚS č. 01 – zásoby. Pořídit majetek aktivací je možno jen u majetku vytvořeném vlastní činností.

Závěr
V daném případě došlo k pořízení majetku již v letech 2007 – 2008 a z toho důvodu není možno mimořádné odpisy použít. Okamžik zařazení nemá na režim mimořádných odpisů vliv.