Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva dle zákona o odpadech
Zadáno: 14.4.2004 22:29
Otázka: 1) Firma TS s. r. o. provozuje skládku, na kterou vyváží odpady, ale není jejím majetkem. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech § 49 je provozovatel skládky povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci skládky podle množství vyvezených tun ve výši 100 Kč za 1 tunu uloženého odpadu. Peněžní prostředky se ukládají na zvláštní bankovní účet a převádí se následující kalendářní měsíc po odvozu.
V jaké výši bude tvořena finanční rezerva za kalendářní rok?
1) ve výši odvezených tun za leden 2003 až prosinec 2003 nebo
2) ve výši složených finančních prostředků, ve kterých není zahrnutý prosinec, neboť převod peněz za uložený odpad v prosinci je až v lednu 2004.
2) Firma TS s. r. o. převzala k provozování další skládku, na kterou již tvořila finanční rezervu původní firma (obec). Finanční prostředky z původní finanční rezervy byly zaslány na účet firmě TS s. r. o. (např. 300 000 Kč).
1) Jak zaúčtovat tyto finanční prostředky? (banka proti výnosům nebo závazkům?)
2) Lze na tyto obdržené finanční prostředky tvořit také rezervu?
Odpověď: Zákon o odpadech stanovuje provozovateli skládky povinnost vytvářet rezervu na rekultivaci a zajištění péče o skládku a dále na asanaci této skládky po ukončení jejího provozu. Provozovatel skládky má povinnost ukládat peněžní prostředky odpovídající vytvářené rezervě na zvláštní vázaný účet v bance a to pro každou skládku samostatně. S prostředky na tomto účtu může provozovatel skládky disponovat pouze se souhlasem krajského úřadu.

Zákon dále stanovuje, že podstatnou náležitostí smlouvy, kterou se převádí užívací právo ke skládce odpadů na nového provozovatele skládky, je i dohoda o převodu finanční rezervy na nového provozovatele skládky. Bez této dohody o převodu finanční rezervy je smlouva o převodu užívacího práva ke skládce odpadů na nového provozovatele skládky neplatná.

V §49 odstavec 2 zákon o odpadech stanovuje, že takto vytvořená rezerva je daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu.

Zákon o odpadech také stanovuje termín, do kterého musí být peněžní prostředky na zvláštní účet složeny. Dle § 50 odstavec 3 je provozovatel skládky povinen poukázat vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce.


A nyní k odpovědím na Vaše dotazy
1) Za rok 2003 bude rezerva stanovena počtem tun uloženého odpadu v období leden – prosinec 2003 přičemž musí být stanovena podmínka, že peněžní prostředky za uložený odpad v prosinci 2003 budou složeny na zvláštní účet nejpozději do konce ledna 2004.

2a) Prostředky za převedenou rezervu od předchozího provozovatele zaúčtujete na účet účtové skupiny 45 – Rezervy.

2b) Na tyto obdržené prostředky již rezerva tvořit nelze, již jsou rezervou vytvořenou předchozím provozovatelem skládky.